• តួអង្គទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរ Martial Weaponដោយតម្រូវឲ្យមាន Hong Huang Weapon 1និង Voucher(Liang shan​ Voucher ,Hidden Sword​​ Voucher ,Tian Yin Voucher)ចំនួន 20សន្លឹក រួចទៅជួបនឹង NPC Escort shopទៅតាមក្រុមដែលអ្នកជ្រើសរើស(Liang shan shop​​, Hidden Sword ​shop, Tian Yin shop)
  • តួអង្គទាំងអស់ត្រូវមាន Level​​​​ Warlord ចាប់ពី Level​ 57 ឡើង
លេខរៀងឈ្មោះទីតាំងប្ដូររបៀបប្ដូរ
1Ardent martial blade(S.C)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
2Fierce martial stick Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
3Fierce martial hand(S.M)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
4Fierce martial needle(Tang Clan)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
5Fierce martial sword(E.S)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
6Fierce martial zither(E.Z)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
7Fierce martial hand(B.F)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
8Fierce Martial stick(B.C)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
9Fierce martial sword(W.S)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
10Fierce martial brush(W.B)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
11Fierce martial spear(Y.C.R)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
12Fierce martial bow(Y.C.A)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
13Fierce martial blade(5P.W)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
14Fierce martial claw(5.P.P)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
15Fierce martial Sword(K.M)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
16Ardent martial blade(M.S)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
17Fierce martial peach(CYD)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher
18Fierce martial dagger(TCC)Escort ShopHong Huang weapon + Voucher

ចំណាំ:សម្រាប់Martial Weaponដែលប្ដូរបានគឺសុទ្ធតែមានសុពលភាព៣០ថ្ងៃ ​ដូច្នេះហើយនៅពេលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់ តួអង្គទាំងអស់ត្រូវយកទៅប្ដូរនៅBianjingជាមួយNPCដែលមានឈ្មោះថា Qiu Ruoshui(145/177) ដើម្បីប្ដូរយកអាវុធHong Huangត្រឡប់មកវិញ បើមិនដូច្នេះទេMartial Weaponរបស់អ្នកនឹងបាត់នៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី30 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2022