ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022​ រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59

ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ត្រូវការ Moon Rabbit Key ដើម្បីបើក
  • តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 60ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។

*បញ្ជាក់៖ បើសិនជាបើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលជាធម្មតា។

អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 200000Exp , Moon Rabbit Cake *1, Moon Rabbit Box*1  និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Five Phoenix Soul_Broken army                                       
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Reset Pill                    30
14Fantasy Star Ticket     30
15Big White Horse Pill   30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag 
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                        30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start    
15Glory Start    

*ចំណាំ៖ សម្រាប់តួអង្គណាដែលមាន Double Card នៅក្នុងខ្លួន នោះនឹងបើកបានItem​គុណ2

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី30 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2022