1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 28ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59  

Butcher នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Butcher នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ ​Butcher ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Butcher រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Butcher’s Chest ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Butcher’s Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Butcher’s Chest ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Butcher’s Chest ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Butcher’s Chest បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • Butcher’s Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Butcher ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Butcher Box*10

III. ការរើស Butcher’s Chest ដែលធ្លាក់ពី Butcher ដោយប្រើ Butcher Key

  • អ្នកអាចរើសយក Butcher’s Chest ដោយប្រើ​ Butcher Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​
  • នៅពេលបើក ​Butcher’s Chest អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​Butcher Voucher *1  Butcher Box *1 និង
  • រង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5
Meteorite Shard   
 
6Meteoric Iron                 
7One Monster Soul_Burn Cloud                                      
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Reset Pill                    30
14Fantasy Star Ticket     30
15Big White Horse Pill   30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag               
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                        30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.90)  30
13God Weapon Secret (Lv.90)30
14Brilliant Start    
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Butcher Voucher

  • អ្នកអាចយក Butcher Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Wen Shi Qi Jun Sword(30 Days)Butcher Voucher 500
2Change Escort Token X 20Butcher Voucher60
3Dra.Board[H.Lv2] Butcher Voucher60
4Pnx.Board[C.Lv2]    Butcher Voucher60
5Tgr.Board[B.Lv2]   Butcher Voucher60
6Flw.Board[J.Lv2]   Butcher Voucher60
7Limbo Collection pieces   Butcher Voucher80
8Door division collection pieces   Butcher Voucher80
9Laifu treasure(Moon) X 20   Butcher Voucher80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   Butcher Voucher350
11Original Aura Rock Lv.7   Butcher Voucher250
12Brilliant Start   Butcher Voucher2000
13Glory Start       Butcher Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ Butcher Box ដោយប្រើ Butcher Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Butcher Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Butcher Voucher *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022