1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 26ខែមេសា  ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59   

Eagle King នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន

Eagle King  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Eagle King ​ ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Eagle King រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Mystery  Chest ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Mystery  Chest  នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Mystery  Chest ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Mystery  Chest ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Mystery  Chest បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • Mystery  Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Eagle King ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Royal Box*10

III. ការរើស Mystery  Chest ដែលធ្លាក់ពី Eagle King ដោយប្រើRoyal Key

អ្នកអាចរើសយក Mystery  Chest ដោយប្រើ​ Royal Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Mystery  Chest ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​Royal Voucher *1  Royal Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Three Dragon Soul_Ma 
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Reset Pill                    30
14Fantasy Star Ticket     30
15Big White Horse Pill   30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag               
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                            30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.90)  30
13God Weapon Secret (Lv.90)30
14Brilliant Start    
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Royal Voucher

  • អ្នកអាចយក Royal Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Silver Snow Auspicious Crane(30 Days)Royal Voucher  500
2Change Escort Token X 20Royal Voucher60
3Dra.Board[H.Lv2] Royal Voucher60
4Pnx.Board[C.Lv2]    Royal Voucher60
5Tgr.Board[B.Lv2]   Royal Voucher60
6Flw.Board[J.Lv2]   Royal Voucher60
7Limbo Collection pieces   Royal Voucher80
8Door division collection pieces   Royal Voucher80
9Laifu treasure(Moon) X 20   Royal Voucher80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   Royal Voucher350
11Original Aura Rock Lv.7   Royal Voucher250
12Brilliant Start   Royal Voucher2000
13Glory Start       Royal Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ Royal Box ដោយប្រើ Royal Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Royal Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Royal Voucher *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី22 ខែមេសា ឆ្នាំ2022