1. រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី25 ខែ មេសាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59

   XiaoBai នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00

2.-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន

XiaoBai  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ XiaoBai ​ ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ XiaoBai រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Sangkran Treasure Chest ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Sangkran Treasure Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Sangkran Treasure Chest ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Sangkran Treasure Chest ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Sangkran Treasure Chest បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • Sangkran Treasure Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ XiaoBai ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Sangkran Box*10 ។

III. ការរើស Sangkran Treasure Chest ដែលធ្លាក់ពីXiaoBai ដោយប្រើSangkran Key

  • អ្នកអាចរើសយក Sangkran Treasure Chest ដោយប្រើ​ Sangkran Key *1 ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Sangkran Treasure Chest ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000Exp ,​Sangkran Voucher *1  Sangkran Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Three Dragon Soul_S 
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Reset Pill                    30
14Fantasy Star Ticket     30
15Big White Horse Pill   30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag               
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                            30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.90)30
13God Weapon Secret (Lv.90)30
14Brilliant Start    
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Sangkran Voucher

  • អ្នកអាចយក Sangkran Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Cute Panda(30 Days)  Sangkran Voucher  500
2Change Escort Token X 20Sangkran Voucher 60
3Dra.Board[H.Lv2] Sangkran Voucher60
4Pnx.Board[C.Lv2]    Sangkran Voucher60
5Tgr.Board[B.Lv2]   Sangkran Voucher60
6Flw.Board[J.Lv2]   Sangkran Voucher60
7Limbo Collaction pieces   Sangkran Voucher80
8Door division collection pieces   Sangkran Voucher80
9Laifu treasure(Moon) X 20   Sangkran Voucher80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   Sangkran Voucher350
11Original Aura Rock Lv.7   Sangkran Voucher250
12Brilliant Start   Sangkran Voucher2000
13Glory Start       Sangkran Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ Sangkran Box ដោយប្រើ Sangkran Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Sangkran Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Sangkran Voucher *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី19 ខែមីនា ឆ្នាំ2022