• រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 22ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី21 ខែ មីនាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59

 Tiger King  នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00

II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន

Tiger King នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Tiger King ​ ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Tiger King រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Khmer New Year Box ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Khmer New Year Box នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Khmer New Year Box ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Khmer New Year Box ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Khmer New Year Box បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • Khmer New Year Box និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់Tiger King ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Khmer New Year Box *10 ។

III. ការរើស Khmer New Year Box ដែលធ្លាក់ពីTiger King ដោយប្រើKhmer New Year Key

អ្នកអាចរើសយក Khmer New Year Box ដោយប្រើ​Khmer New Year Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក  Khmer New Year Box ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000Exp ,Khmer New Year Voucher*1 , Khmer New Year Box *1​និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard 
6Meteoric Iron 
7One Monster Soul_Glo 
8Exp Bag30
9Gold Bag30
10Gaia Bag30
11black jade Bag30
12Flower Jade Bag30
13 Reset Pill30
14Fantasy Star Ticket30
15Big White Horse Pill30
16Immortal Pill30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag 
3Door Division Collection Pieces 
4Limbo Collection Pieces 
5Flower Box[H.Lv2]30
6Flower Box[C.Lv2]30
7Flower Box[B.Lv2]30
8Meteoric Soul30
9Meteoric Rune30
10Shennong Secret30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start 
15Glory Start 
16Merit Card30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Khmer New Year Voucher

  • អ្នកអាចយក Khmer New Year Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Sao Yang Seven StarKhmer New Year Voucher500
2Change Escort Token X 20Khmer New Year Voucher60
3Dra.Board[H.Lv2]Khmer New Year Voucher60
4Pnx.Board[C.Lv2]Khmer New Year Voucher60
5Tgr.Board[B.Lv2]Khmer New Year Voucher60
6Flw.Board[J.Lv2]Khmer New Year Voucher60
7Limbo Collaction piecesKhmer New Year Voucher80
8Door division collection piecesKhmer New Year Voucher80
9Laifu treasure(Moon) X 20Khmer New Year Voucher80
10Laifu treasure (Sunny) X 20Khmer New Year Voucher350
11Original Aura Rock Lv.7Khmer New Year Voucher250
12Brilliant StartKhmer New Year Voucher2000
13Glory StartKhmer New Year Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ Khmer New Year Box ដោយប្រើKhmer​ New Year Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Khmer New Year  Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​ Khmer New Year Voucher  *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022