1. រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 22ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី21 ខែ មីនាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59

  2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP6” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP6” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី ក៏បើកបានតែ ដែល។

ចំនួនដងនៃការបើកExperienceOverlord TokenReward Item
1500000500White Lotus (30Days)
2500000500Double Card*100
3500000500Double Card*100
4500000500Double Card*100
5500000500Double Card*100
61000000500Double Card*100
71000000500Double Card*100
81000000500Double Card*100
91000000500Double Card*100
101000000500Double Card*100
112000000500Double Card*100
122000000500Double Card*100
132000000500Double Card*100
142000000500Double Card*100
152000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)
163000000500Double Card*100
173000000500Double Card*100
183000000500Double Card*100
193000000500Double Card*100
203000000500Double Card*100
214000000500Double Card*100
224000000500Double Card*100
234000000500Double Card*100
244000000500Double Card*100
254000000500Double Card*100
265000000500Double Card*100
275000000500Double Card*100
285000000500Double Card*100
295000000500Double Card*100
305000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022