1.រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នំា2021 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59

Snowman នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00

2.ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន។

Snowman នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin…………………………………. [200/217]

Wudang………………………………… [197/211]

Beggar Sect……………………………. [190/207]

Tang Clan………………………………. [201/190]

Yang Family…………………………… [215/212]

Five Poison Sect……………………… [214/204]

Dragon Gate Town (Kunlun)………………….. [223/201]

West of Quanzhou (Ming)………… [192/186]

Chui Yan……………………………….. [173/185]

Emei…………………………………….. [228/199]

  • អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Snowman​ ។​​
  • នៅពេលដែលប្រហារ ​​​​Snowman រួចហើយនឹងមានធ្លាក់ Christmas tree ចំនួន200 ។​​​​​​
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Christmas tree នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Christmas tree ទាំងនេះបាន។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Christmas tree ម្តង។
  • Christmas tree នឹងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Christmas tree បានតែ200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើសពី200នឹងលែងទទួលបាន Experience តែ Item ផ្សេងៗគឺទទួលបានធម្មតា)។

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Snowman ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Christmas Sock*10 ។

3. ការរើស Christmas tree ដែលធ្លាក់ពី Snowman ដោយប្រើ Wishing Star

 អ្នកអាចរើសយក Christmas tree ដោយប្រើ Wishing Star *1 ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street នៅពេលបើក  Christmas tree អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 300000Exp , Christmas Sock*1  Christmas Card *1និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard 
6Meteoric Iron 
7Three Dragon Soul_K 
8Exp Bag30
9Gold Bag30
10black jade Bag30
11Gaia Bag30
12Flower Jade Bag30
13Reset Pill30
14Fantasy star Ticket30
15Big White Horse Pill30
16Immortal Pill30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag 
3Door Division Collection Pieces 
4Limbo Collection Pieces 
5Flower Box[H.Lv2] 30
6Flower Box[C.Lv2] 30
7Flower Box[B.Lv2] 30
8Meteoric Soul 30
9Meteoric Rune 30
10Shennong Secret 30
11God Artisan Secret 30
12God Armor Secret (Lv.90) 30
13God Weapon Secret (Lv.90) 30
14Brilliant Start 
15Glory Start 
16Merit Card30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Christmas Card

  • អ្នកអាចយក Christmas Card ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា ៖

ល.ររង្វាន់ត្រូវការ       ចំនួន
1Flying sleigh(Red) (30Days)Water Festival Card500
2Change Escort Token X 20Water Festival Card60
3Dra.Board[H. Lv2]Water Festival Card60
4Pnx. Board[C. Lv2]Water Festival Card60
5Tgr. Board[B. Lv2]Water Festival Card60
6Flw. Board[J. Lv2]Water Festival Card60
7Limbo Collection piecesWater Festival Card80
8Door division collection piecesWater Festival Card80
9Laifu treasure (Moon) X 20Water Festival Card80
10Laifu treasure (Sunny) X 20Water Festival Card350
11Original Aura Rock Lv.7Water Festival Card250
12Brilliant StartWater Festival Card2000
13Glory StartWater Festival Card2000
14Jade Of QuYuanWater Festival Card4000
15Eastern Dragon PearlWater Festival Card4000
16H.S PearlWater Festival Card4000
17H.S StoneWater Festival Card4000
18H.S Golden SealWater Festival Card4000
19Tian Gang TokenWater Festival Card4000
20Moonlight Extract X 20Water Festival Card250
21Ground Gold Token X 2Water Festival Card2000

ក្នុងការបើក Christmas Sock ដោយប្រើ Wishing Star*1 ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street នៅពេលបើក Christmas Sock អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 , Christmas Card*1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី03 ខែធ្នូ​​ ឆ្នាំ2021