ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នំា2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59

ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ត្រូវការ Wishing Star ដើម្បីបើក
  • តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 75ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។

*បញ្ជាក់៖ បើសិនជាបើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលជាធម្មតា។

អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 300000Exp , Christmas Card *1, Christmas Sock*1  និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard 
6Meteoric Iron 
7Three Dragon Soul_K 
8Exp Bag30
9Gold Bag30
10black jade Bag30
11Gaia Bag30
12Flower Jade Bag30
13Reset Pill30
14Fantasy star Ticket30
15Big White Horse Pill30
16Immortal Pill30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag 
3Door Division Collection Pieces 
4Limbo Collection Pieces 
5Flower Box[H.Lv2] 30
6Flower Box[C.Lv2] 30
7Flower Box[B.Lv2] 30
8Meteoric Soul 30
9Meteoric Rune 30
10Shennong Secret 30
11God Artisan Secret 30
12God Armor Secret (Lv.90) 30
13God Weapon Secret (Lv.90) 30
14Brilliant Start 
15Glory Start 
16Merit Card30

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី03 ខែធ្នូ​​ ឆ្នាំ2021