1. រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 07 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59
  2. .ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖
  • អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP4” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP4” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី ក៏បើកបានតែ ដែរ។

ចំនួនដងExperienceOverlord TokenReward Item1Reward Item2
1500000500Exquisite sleigh (30days)VIP Treasure Box*50
2500000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
3500000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
4500000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
5500000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
61000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
71000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
81000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
91000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
101000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
112000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
122000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
132000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
142000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
152000000500   Fantasy Sky Ticket(30days)VIP Treasure Box*50
163000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
173000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
183000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
193000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
203000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
214000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
224000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
234000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
244000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
254000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
265000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
275000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
285000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
295000000500Double Card*100VIP Treasure Box*50
305000000500Good Luck bullionVIP Treasure Box*50

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី03 ខែធ្នូ​​ ឆ្នាំ2021