• តួអង្គទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរ Nine Sky Weaponដោយតម្រូវឲ្យមាន Hong Huang Weapon 1និង Voucher(Liang shan​ Voucher ,Hidden Sword​​ Voucher ,Tian Yin Voucher)ចំនួន 10សន្លឹក រួចទៅជួបនឹង Escort shopទៅតាមក្រុមដែលអ្នកជ្រើសរើស(Liang shan shop​​, Hidden Sword ​shop, Tian Yin shop)
  • តួអង្គទាំងអស់ត្រូវមាន Level​​​​ Warlord ធំជាង Level54
លេខរៀងឈ្មោះទីកន្លែងរបៀបប្ដូរ
 1Nine Sky bladeEscort shopHong Huang blade+ Voucher
 2Nine Sky CaneEscort shopHong Huang Cane+ Voucher
3Nine Sky handEscort shopHong Huang hand+ Voucher
 4Nine Sky needleEscort shopHong Huang needle+ Voucher
 5Nine Sky swordEscort shopHong Huang sword+ Voucher
6Nine Sky zitherEscort shopHong Huang zither+ Voucher
 7Nine Sky handEscort shopHong Huang hand+ Voucher
 8Nine Sky stickEscort shopHong Huang stick+ Voucher
 9Nine Sky swordEscort shopHong Huang sword+ Voucher
10Nine Sky brushEscort shopHong Huang brush+ Voucher
 11Nine Sky spearEscort shopHong Huang spear+ Voucher
 12Nine Sky bowEscort shopHong Huang bow+ Voucher
 13Nine Sky bladeEscort shopHong Huang blade+ Voucher
 14Nine Sky clawEscort shopHong Huang claw+ Voucher
 15Nine Sky swordEscort shopHong Huang Sword+ Voucher
 16Nine Sky bladeEscort shopHong Huang blade+ Voucher
 17Nine Sky fanEscort shopHong Huang Fan+ Voucher
 18Nine Sky daggerEscort shopHong Huang dagger+ Voucher

*បញ្ជាក់:សម្រាប់Nine Sky Weapon ដែលតួអង្គទាំងអស់ប្ដូររួចវានឹងមានសុពលភាពរយះពេល១ខែ តែតួអង្គទាំងអស់អាចប្តូរវាទៅជា Hong Huang Weapon​ដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទវិញបាន ជាមួយនឹងNPC Qiu RuoShui នៅBianjing(145/177) បើមិនដូច្នេះទេ Nine Sky Weapon​នឹងបាត់ពីខ្លួនរហូត

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី25 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021