1.រយៈពេល៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021​ រហូតដល់ថ្ងៃទី04ខែតុលា  ឆ្នាំ2021 ម៉ោង 23:59

     2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP1” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP1” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។
ចំនួនដងនៃការបើកExperienceOverlord TokenReward Item
1500000500Cute Panda(30Day)
2500000500Double Card*100
3500000500Double Card*100
4500000500Double Card*100
5500000500Double Card*100
61000000500Double Card*100
71000000500Double Card*100
81000000500Double Card*100
91000000500Double Card*100
101000000500Double Card*100
112000000500Double Card*100
122000000500Double Card*100
132000000500Double Card*100
142000000500Double Card*100
152000000500Fantasy Sky Ticket(30 Day)
163000000500Double Card*100
173000000500Double Card*100
183000000500Double Card*100
193000000500Double Card*100
203000000500Double Card*100
214000000500Double Card*100
224000000500Double Card*100
234000000500Double Card*100
244000000500Double Card*100
254000000500Double Card*100
265000000500Double Card*100
275000000500Double Card*100
285000000500Double Card*100
295000000500Double Card*100
305000000500Good Luck Bullion

បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី ក៏បើកបានតែ ដែល។

*នៅពេលដែលអ្នកមានDouble Cardនៅក្នុងខ្លួន ហើយអ្នករើសប្រអប់ពីការវាយមេ អ្នកនឹងទទួលបានItemគុណនឹង2 (ឧទាហរណ៍:ពេលរើសប្រអប់ពីការវាយមេ ទទួលបាន Gold bag ចំនួន1​ នៅពេលដែលអ្នកមានDouble Cardនៅក្នុងខ្លួន វានឹងដកDouble Card 1 ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន​ Gold bag ចំនួន2)​​

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី25 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021