1.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែខែកក្កដា ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ម៉ោង 23:59

តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។

​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP11” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។

តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។

អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP11” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពីក៏បើកបានតែ ដែល។

ចំនួនដងនៃការបើកExperienceOverlord TokenReward Item
1500000500White Sheep Xiao Mie (30Days)
2500000500Double Card*100
3500000500Double Card*100
4500000500Double Card*100
5500000500Double Card*100
61000000500Double Card*100
71000000500Double Card*100
81000000500Double Card*100
91000000500Double Card*100
101000000500Double Card*100
112000000500Double Card*100
122000000500Double Card*100
132000000500Double Card*100
142000000500Double Card*100
152000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)
163000000500Double Card*100
173000000500Double Card*100
183000000500Double Card*100
193000000500Double Card*100
203000000500Double Card*100
214000000500Double Card*100
224000000500Double Card*100
234000000500Double Card*100
244000000500Double Card*100
254000000500Double Card*100
265000000500Double Card*100
275000000500Double Card*100
285000000500Double Card*100
295000000500Double Card*100
305000000500Fantasy Sky Ticket( 30days)

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021