ក្រោយពេល JXII ធ្វើការ Update JXII Version 4.0 ហើយ​ Launcher របស់ JXII នឹង​ដំណើរ​ការ​រៀង​រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​​កម្សាន្ត​​ធ្វើ​​ការ​​​បើក​​ Client JXII តាមរយៈ​ File jxonline2 ឬក៏​ File SO2Game។

ដំណើរ​ការនៃ launcher

នៅពេលដែល launcher ដំណើរការ​ launcher នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលថា Client JXII ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ដំណើរ​ការ​នោះ​ជា ​client ចុង​ក្រោយ​ឬក៏​មិន​មែន​​។

  • ប្រសិនបើជាClient ចុង​ក្រោយ​ហើយ​នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​អាចធ្វើ​ការ​ Start Game​ JXII តែម្តងដោយពុំមានការ update client JXII ទេ។
  • តែប្រសិនបើ Client ​JXII ដែលដំណើរការមិនមែនជា client ចុងក្រោយទេនោះ​ ​​launcher នឹងធ្វើការ Update client របស់អ្នកកម្សាន្តក្រោយពេលដែល Update ហើយអ្នកកម្សាន្តនិងអាច Start Game​ JXII តែម្តង។

បញ្ជាក់៖អ្នកកម្សាន្តនៅតែអាចបើកតួអង្គច្រើនក្នុង PC តែមួយ។