ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកក្លាហានថ្មីដែលមានបំណងផ្សងព្រេងក្នុងពិភព​ JXII Tattoo ជំនាន់​ថ្មី​នេះ​JXII​ បាន​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី​មួយនេះ​។​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​មាន​ដំណើរ​​ការ​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម៖

I.រយះពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ​ ឆាំ្ន ២០១២​ បញ្ចប់នៅ​ ​ថ្ងៃទី ​០៧ ​ខែ មករា ឆាំ្ន ២០១៣ ។

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួរអង្គថ្មីឡើង តួរអង្គថ្មីនោះនិងទទួលបាន Novice bag(Lv១)​ សំរាប់ បើក​យក​រង្វាន់​​។

តួរអង្គ អាចបើករង្វាន់ពីNovice bag បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ​ ១, ១០ ,២០ ,៣០ ,៤០ ,៥០ ,៦០ ,៧០ ,៨០ ,៩០​ ។​រង្វាន់មាន​ដូចជា:

សម្ភារៈដែលនឹងទទួលបានសម្រាប់តួអង្គចូលបក្ស

Level

Item

01

 • Immortal Potion 2x

10

 • Immortal Potion2x
 • Agilamove Book 1x
 • Call Phoenix Flute 1x

20

 • Immortal Potion 2x
 • Red mane (speed40%)x1 month
 • Fantasy Sky Ticket 1x
 • Flower Box lv 1 (clothe) 1x

30

 • Immortal Poiton 2x
 • Agilamove Book x1
 • Large Recovery Pill 20x
 • jade Spirit Potion 20x
 • Holy healing potion 20x

40

 • Immortal Pill 2x
 • Bu Jing (Speed 60 %) x 1 month
 • Spirit Recovery Pill 20x
 • Flora Dew Pill 20x
 • Heaven Arom Potion 20x
 • Flower Box lv1 (Head) 1x
 • Scroll Sect lv 40 1x(ចូលបក្សរួច)

50

 • Immortal Pill 2x
 • Fantasy Sky Ticket x1
 • Gaia Absorbing Pill 20x
 • Black Jade Ointment 20 x
 • Reganation Potion 20x
 • school weapon Equipment lv 2(+9)(ចូលបក្សរួច)

60

 • Immortal Pill 2x
 • Soul Returning Pill 2d
 • Flower Box lv 1 (Bottom) 1x
 • school weapon Equipment lv 3(+9)(ចូលបក្សរួច)
 • Scroll sect lv 45 1x(ចូលបក្សរួច)

70

 • Immortal Pill 2x
 • Soul Returning Pill 2x
 • Glory Merit 1x
 • One Monster Soul_Iron 50x
 • Dra. T Board[H.lv1] 2x
 • Flw. T Board[J.lv1] 1x
 • Tig.T Board[B.lv1] 1x
 • school weapon Equipment lv 4(+9)(ចូលបក្សរួច)
 • Scroll Sect lv 70 1x (ចូលបក្សរួច)

80

 • Immortal Pill 2x
 • Huang (Speed 120%) x2 month
 • Reset Pill 2x
 • Soul Returning Pill 2x
 • Glory Merit Badge 2x
 • Tig.T-Board[B.lv2] 2x
 • Song General Helm(ចូលបក្សរួច)

90

 • Sky Door Silver Gold 5x
 • Soul returning Pill 2x
 • Glory Merit 2x
 • Ju Yu ToKen 5x
 • Tong Tian Token 5x
 • Flw. T-Board[J.lv2] 1x
 • Five Phoenix Soul_R 50 x
 • Song Marshal Helm(ចូលបក្សរួច)

ចំណាំ : អក្សរ​ពណ៏ក្រហម​ គឺសំរាប់​តែ​តួរអង្គដែលចូលបក្សតែបុំណ្មោះ។
បញ្ជាក់៖ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះ សំរាប់តែតូរអង្គថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ ។