ដើម្បីទទួលបាន​ Hong Huang Weapon យើងត្រូវមានអាវុធSunny ចំនួន និង Tian Gang Token​​ ចំនួន ទៅប្ដូរនៅLiang shan store ដែលប្តូរបានជា Universe Weapon ដែលជាអារុធដែលខ្លាំងជាងអាវុធ Sunny បន្តិច  ហើយយើងអាចប្តូរបានជាមួយNPC​ Dai Zhong (145/178) ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bianjing

លេខរៀង ឈ្មោះ ទីកន្លែង របៀបប្ដូរ
1 Universe Sunny Broadsword Liang Shan Store Shiny Sun God Broadsword + Tian Gang Token
2 Universe Sunny God Cane Liang Shan Store Sunny Hardship God Cane +Tian Gang Token
3 Universe Sunny Fist Liang Shan Store Sunny Disaster God F + Tian Gang Token
4 Universe Sunny Needle Liang Shan Store Sunny Disaster Needle + Tian Gang Token
5 Universe Sunny Sword Liang Shan Store Sunny Cloud Sword + Tian Gang Token
6 Universe Sunny Zither Liang Shan Store Sunny Dust Zither + Tian Gang Token
7 Universe Sunny Fist Liang Shan Store Sunny Phoenix Fist + Tian Gang Token
8 Universe Sunny Dragon Cane Liang Shan Store Sunny Dragon Cane + Tian Gang Token
9 Universe Sunny Sword Liang Shan Store Sunny Buddha Sword + Tian Gang Token
10 Universe Sunny Brush Liang Shan Store Sunny Sky Brush + Tian Gang Token
11 Universe Sunny Spear Liang Shan Store Sunny Soul Spear + Tian Gang Token
12 Universe Sunny Bow Liang Shan Store Sunny Sky Bow + Tian Gang Token
13 Universe Sunny Broadsword Liang Shan Store Sunny Ghost Broadsword + Tian Gang Token
14 Universe Sunny Parasiter Liang Shan Store Sunny Poison Parasiter + Tian Gang Token
15 Universe Sunny Sword Liang Shan Store Sunny Immortal Sword + Tian Gang Token
16 Universe Sunny Broadsword Liang Shan Store Sunny Blood Broadsword + Tian Gang Token
17 Universe Sunny Fan Liang Shan Store Sunny Immortal Fan + Tian Gang Token
18 Universe Sunny Sting Liang Shan Store Sunny blood shadow + Tian Gang Token

បន្ទាប់មកយើងយក Universe Weapon ចំនួន​ និង Xuanyuan Soul​ ចំនួន១០ ទៅប្តូរ​នៅ Tong Tian Store​ ដែលទទួលបានជា​ Hong Huang Weapon​  អាចប្តូរបានជាមួយNPC​  Qui Ruoshui (145/177) ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bianjing

 

លេខរៀង ឈ្មោះ ទីកន្លែង របៀបប្ដូរ
1 Hong Huang blade Tong Tian Store Universe Sunny Broad + Xuanyuan soul
2 Hong Huang cane Tong Tian Store Universe Sunny Gold C + Xuanyuan soul
3 Hong Huang hand Tong Tian Store Universe Sunny Fist       + Xuanyuan soul
4 Hong Huang needle Tong Tian Store Universe Sunny Needle + Xuanyuan soul
5 Hong Huang sword Tong Tian Store Universe Sunny Sword  + Xuanyuan soul
6 Hong Huang zither Tong Tian Store Universe Sunny Zither  + Xuanyuan soul
7 Hong Huang hand Tong Tian Store Universe Sunny Fist      + Xuanyuan soul
8 Hong Huang stick Tong Tian Store Universe Sunny Drago + Xuanyuan soul
9 Hong Huang sword Tong Tian Store Universe Sunny Sword + Xuanyuan soul
10 Hong Huang brush Tong Tian Store Universe Sunny Brush + Xuanyuan soul
11 Hong Huang spear Tong Tian Store Universe Sunny Spear + Xuanyuan soul
12 Hong Huang bow Tong Tian Store Universe Sunny Bow   + Xuanyuan soul
13 Hong Huang blade Tong Tian Store Universe Sunny Broad + Xuanyuan soul
14 Hong Huang claw Tong Tian Store Universe Sunny Paras + Xuanyuan soul
15 Hong Huang Sword Tong Tian Store Universe Sunny Sword+ Xuanyuan soul
34 Hong Huang blade Tong Tian Store Universe Sunny Broad + Xuanyuan soul
16 Hong Huang Fan Tong Tian Store Universe Sunny Fan    + Xuanyuan soul
17 Hong Huang dagger Tong Tian Store Universe Sunny sting + Xuanyuan soul


បញ្ជាក់:​ យើងអាចចូលទៅកាន់ Tong Tian Missionដើម្បីស្វែងរក  Xuanyuan Soul​ ​សម្រាប់ធ្វើការUpgrade 

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី26 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2020