រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម!!

ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រ​និងអបអរសាទរក្នុងការបើកដំណើរការនរគថ្មីដែលមានឈ្មោះថា LungVek ​​​​​​​​​​​​ ខាងមុខនេះ​​​​​​ ក្រុមហ៊ុនSabayយើងខ្ញុំមាន​សេចក្ដីរីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម:

  • រាល់ការបញ្ចូល​Sabay coin ក្នុង​JXIIនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម20%​នៃJPសម្រាប់ការបញ្ចូលលើកដំបូង និង​ បន្ថែម10%នៃ JPសម្រាប់ការបញ្ចូលបន្តបន្ទាប់ ដែលបានបញ្ចូលតាមរយះMysabay (Sabay coin) ចាប់ពី​១០​Sabay coinឡើងទៅ ដែលមានសពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី01 ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020

ចំណាំ:សូមបញ្ជាក់ការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់តែនគរថ្មីនេះតែបុ៉ណ្ណោះ ហើយវាមានសុពលភាព)នៅពេលដែលខាងយើងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការ​​​ Update V12.0​នេះរួចរាល់ទើបអាចទទួលបានការបន្ថែមជូននេះ

ចំណាំក្រុមការងារមានសិទ្ធិក្នុងការរក្សា ឬផ្លាស់ប្តូរនូវ​ Promotion នេះគ្រប់ពេល។