សេវាកម្មកម្សាន្តនិស័្សយសេហ្ន៏ដាវទេព បាននាំនូវVersion ថ្នីគឺ​ version Tattoo 4.00 ដែល​បាន​ បង្កើត​នូវ​ព្រិត្តិការណ៏ថ្មី​ៗ និង សំភារះ​ថ្មី​ៗ​​ដែល​អាច​អោយ​តួរ​អង្គ​ បង្គើន​អនុភាព​សំភារះ​បាន​ដែរ។  ​នៅ​ក្នុង​នោះ​ក៏​​    មាន​ព្រិត្តការណ៏ថ្មី​មួយ​ដែល​អាច​អោយ​  តួរ​អង្គ​ទទួល​បាន​សំភារះ​និង​  បទ​ពិសោធន៏​ជា​ច្រើន​គឺ​Mysterious Palace :

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម៖

តួអង្គត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី  ៨០ បង្កើតជាក្រុមចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅ នឺង​៤បក្ស​ខុស​គ្នា​   ។

របៀបចូលទៅកាន់Mysterious Palace
តួអង្គត្រូវទៅជូបNPC   Xuan Yuan (Dali 186,187)

រូចជ្រើសរើសយកពាក្យ” I want to rush Mysterious Palace ”


នៅពេលតួរអង្គបានចូលទៅកាន់  Mysterious Palace ហើយអ្នកនឺងជួបNPC ​ ដែល​អោយ​ជ្រើស​រើស​មាន​ពីរ​ផ្លូវ​គឺ​
១-ផ្លូវ​កាត់ទៅកាន់ Mysterious  roomដោយប្រើTain Tong Token 5

២-ផ្លូវទៅកាន់Mysterious room ដោយធម្មតា

បន្ទាប់​ពីជ្រើសរើសផ្លូវសំរាប់ដើរ​រួចហើយតួរអង្គ ទាំងអស់ត្រូវសំលាប់មេបីសាច​អោយរួច​រាល់​   មុន​​ម៉ោង​​កំនត់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​នី​មួយៗ

បន្ទាប់ពីសំលាប់មេបីសាចរួចតួរអង្គ     និងទទួលបាន​​បទពិសោធ៏ និង រង្វាន់ជាច្រើន ។

*បញ្ជាក់:ក្រោយពេលតួអង្គទទួលបាន​  Ground Gold Token ពីការបេសកកម្មវិមានអាថ៏កំបាំង ហើយ​អាច​យក​Ground Gold Tokenនេះមកប្តូរយកជារង្វាន់ជាច្រើនពី   NPC​ Xuan Yuan នៅក្រុង​Dali(186,187) ដូចជា  ៖

រូបភាពសម្ភារះ ឈ្មោះសម្ភារះ តំរូវការក្នុងការប្តូរយកសម្ភារៈ រយៈពេល
Five Color Dye តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Door Division collection pieces តំរូវការមាន Ground Gold Tokenចំនួន3
One Monster Soul_Legend តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Sao Yang Seven Star Sword តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន4 2 Months
Flower Box Head lv 2 តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន2
Flower Box Head lv 3 តំរូវការមាន Ground Gold Token ចំនួន10
Phoe.T-Board[C.lv2] តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Tig.T-Board[B.lv2] តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Original Aura Rock Lv 5 តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Original Aura Rock Lv 6 តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1
Original Aura Rock Lv 7 តំរូវការមាន ​Ground Gold Token ចំនួន1