1. រយៈ​ពេល​
  ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧​ខែ​ធ្នូ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០១៣។

 2. ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

  • តួអង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី​ Level 10 ឡើង​ទៅ​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន​។
  • ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ​តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​​ Christmas Tree ចំនួន​៥នឹង ​Xmas Tree Ornament ចំនួន​២០ ពី​ NPC Xmas Event Emissary ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ក្រុង​ដើម​ទាំង​៣ដូចជា៖ BianJing (167/175), ChengDu (214/221), QuanZhou(164/182)។
    

  • បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ទទួល​បាន​ដើម​ឈើ Christmas Tree រួច​ហើយ​អ្ន​ក​​អាច​ដាំ​វា​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​ទាំង​៦​បាន​​​។
  • នៅ ​ពេល​អ្នក​ដាំ Christmas Tree នេះ​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​​តុប​តែង​វា​ដោយ​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់ Xmas Tree Ornament ដែល​ទទួល​បាន​ពី NPC Xmas Event Emissary ។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ធ្វើ​ការ​តុប​តែង Christmas Tree ​បាន​ស្អាត​ហើយ​អ្នក​នឹង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍យ៉ាង​ច្រើន​រួម​ ជាមួយ​និង Kado Xmas Event ។
 3. រង្វាន់​
  បន្ទាប់​ពី​​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​​ដូច​ខាង​លើ​​នោះ​រួច​មក ​អ្នក​កម្សាន្ត​និង​ទទួល​បាន​ Kado Xmas Eve ហើយ​អ្នក​កម្សន្ត​និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ល្អ​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ពី​ការ​បើក​ Kado Xmas Eve ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​ Christmas Eve key។ប្រសិន​បើ​អ្នក​បើក​ Kao Xmas Eve ដោយ​ផ្ទាល់នោះ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​១រង្វាន់ក្នងចំណោមរង្វាន់​ដូច​ខាង​ ក្រោម៖

  ល.រ រង្វាន់​
  1 5 Reputation
  2 5 School Contribution
  3 1 Gold
  4 20 Practice Point
  5 Immortal Liquid

  ប្រសិន​បើ​អ្នក​បើក​ Kado Xmas Eve ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ Christmas Eve key នោះ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  ល.រ ទទួលបាន១រង្វាន់ក្នុងរង្វាន់ខាងក្រោម​
  1 5 Reputation
  2 5 School Contribution
  3 1 Gold
  4 20 Practice Point
  5 Immortal Liquid
  ​ទទួល​បាន​បន្ថែម​១រង្វាន់ក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
  1 50 Overlord Token
  2 10 Gold
  3 20 Gold
  4 One Monster Soul_Chi
  5 Soul Returning Pill
  6 Four spiritual collection
  7 Door division collection
  8 Limbo Collection Pie
  9 [Dragon] Tattoo Head Lv1
  10 [Phoenix] Tattoo Shirt Lv1
  11 [Tiger] Tattoo Set Lv1
  12 Flower Box Head Lv1
  13 Flower Box Head Lv2
  14 [Dragon] Tattoo Head Lv2
  15 [Phoenix] Tattoo Shirt Lv2
  16 [Tiger] Tattoo Set Lv2
  17 Christmas Eve key