1.រយៈពេល

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020​ រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ2020 ម៉ោង 23:59

     2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP1” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP1” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។
  • បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី ក៏បើកបានតែ ដែល។
ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item
1 500000 500 Cute Panda(30Day)
2 500000 500 Double Card*100
3 500000 500 Double Card*100
4 500000 500 Double Card*100
5 500000 500 Double Card*100
6 1000000 500 Double Card*100
7 1000000 500 Double Card*100
8 1000000 500 Double Card*100
9 1000000 500 Double Card*100
10 1000000 500 Double Card*100
11 2000000 500 Double Card*100
12 2000000 500 Double Card*100
13 2000000 500 Double Card*100
14 2000000 500 Double Card*100
15 2000000 500 Fantasy Sky Ticket(30 Day)
16 3000000 500 Double Card*100
17 3000000 500 Double Card*100
18 3000000 500 Double Card*100
19 3000000 500 Double Card*100
20 3000000 500 Double Card*100
21 4000000 500 Double Card*100
22 4000000 500 Double Card*100
23 4000000 500 Double Card*100
24 4000000 500 Double Card*100
25 4000000 500 Double Card*100
26 5000000 500 Double Card*100
27 5000000 500 Double Card*100
28 5000000 500 Double Card*100
29 5000000 500 Double Card*100
30 5000000 500 Good Luck Bullion

*នៅពេលដែលអ្នកមានDouble Cardនៅក្នុងខ្លួន ហើយអ្នករើសប្រអប់ពីការវាយមេ អ្នកនឹងទទួលបានItemគុណនឹង2 (ឧទាហរណ៍:ពេលរើសប្រអប់ពីការវាយមេ ទទួលបាន Gold bag ចំនួន1​ នៅពេលដែលអ្នកមានDouble Cardនៅក្នុងខ្លួន វានឹងដកDouble Card 1 ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន​ Gold bag ចំនួន2)​​ 
*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ 2020