រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម!!

ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រ​ចំពោះសេវាកម្សាន្តJXII​​ ក្រុមហ៊ុនSabayយើងខ្ញុំមាន​សេចក្ដីរីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមដូចខាងក្រោម:

រាល់ការបញ្ចូល​Sabay coin ក្នុង​JXIIនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម១០%​នៃJP ដែលបានបញ្ចូល​(បញ្ចូលតាមរយះ​Mysabay ចាប់ពី​១០ ​Sabay coinឡើងទៅ)ហើយការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមនេះគឺមានរយះពេលតែបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី02ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​ 2020  រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​ 2020នេះ ។

ចំណាំក្រុមការងារមានសិទ្ធិក្នុងការរក្សា ឬផ្លាស់ប្តូរនូវ​ Promotion នេះគ្រប់ពេល។