រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ   ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

        I.រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ពីថ្ងៃទី02ខែមិថុនា​ឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី13 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 23:59​ នាទី

  1. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេសនៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ ៖

“Fish”

“Wine”

“Somlorkorkou”

ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year BanquetSynthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou”អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ

រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point

អាច Party គ្នាបាន បន្ថែមមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន20%បន្ថែម រហូតដល់បាន 240%

New Year Table  ប្រើបាន 1ម៉ោង

  •  អ្នកអាចប្រើ New Year Table បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

                                                      អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី01  ខែមិថុនា​ 2020