រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១១ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ងៃទី២៣​ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ម៉ោង២៣:៥៩នាទី

I.លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។

II. ព្រឹត្តិការណ៍

 • ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ដង(ជុំ) គឺនៅម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 16:00-18:00 និងម៉ោង 20:00-22:00។
 • ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champions Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(176/175)។ គាត់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ ជំរុំ Song ឬ ជំរុំ Liao ឬ ជំរុំ Xia។

 • ចំណាំ: អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេ ទោះបីជាអ្នកកម្សាន្តចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។
 • ក្នុង Map Champion នេះអ្នកកម្សាន្ត អាចចូលរួមបានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 450 នាក់ប៉ុណ្ណោះ គឺ 150 នាក់ក្នុងមួយជំរុំ។
 • Map Champion នេះបានចែកជាបីផ្នែកតំណាងជំរុំនីមួយៗដោយពណ៌PKផ្សេងគ្នា។
 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងនគរខ្នួន។

ចំំណាំ: តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំរាកមុនសមរភូមិដែលមិនចូលសមរភូមិក្នុង 5 នាទី System និង Kick ចេញ។

ចំំណាំ: តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិ ហាមឃាត់ការ Trade, ហាត់ Scroll, ប្តូរ PK, (ដូចនិងច្បាប់Join War)

III.ការរៀបចំពិន្ទុ

 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងឱ្យប្រទេសរបស់ខ្លួន។បើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញជំរុំអ្នកនិង -500 ពិន្ទុ។
 • អ្នកអាចរកពិន្ទុបានដោយសម្លាប់ Boss ដែលកើតនៅក្នុង Map។
 • Boss ចែកជា២ គឺ Small Boss និង Big Boss។
 • Small Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 2 ពិន្ទុ។
 • Big Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 100 ពិន្ទុ។ (មួយថ្ងៃកើតឡើងតែ3ដង គឺនៅម៉ោង 13:00 17:00 និង 21:00 )
 • ចុងក្រោយជំរុំណាដែលទទួលបាន ពិន្ទុច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះ។

បញ្ជាក់៖ ការសម្លាប់តួអង្គដទៃពេលនៅក្នុង Map Champion នេះគឺមិនបានពិន្ទុទេ។ អ្នកអាចរកពិន្ទុមកពីសម្លាប់ Boss។

 • នៅពេលដែល ប្រហារ Big Boss រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Tian Yin Treasure Chest ចំនួន 100 នៅជុំវិញ Big Boss នោះ។
 • សម្រាប់តួអង្គដែលសម្លាប់Big Bossក្រោយគេបង្អស់នឹងទទួលបាន Mysterious Treasure 100 War Treasure(H) 1 (3ថ្ងៃ)  និងObscurant fragment 10

 

 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Tian Yin Treasure Chest នេះដោយប្រើប្រាស់ Secret Sliver Key,Tian Yin Treasure Chest មាននៅក្នុងរយះពេល30នាទី (អ្នកអាចរកទិញ Secret Sliver Keyបាននៅ Imperial Street) ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយៈពេល ៣០វិនាទី ក្នុងការរើសយក Tian Yin Treasure Chest ម្តង។

ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Experience: 1,000,000
2 Mysterious Teasure *20
3 Back Scale 7
4 Soul Returning Pill
5 Blossom Mooncake
6 Babao Rice Dumpling
7 Champion Horse Card 7
8 War Treasure(F) 7
9 War Treasure(B) 7
10 Laifu Treasure (Sunny)*1
11 Obscurant fragment*1

IV.រង្វាន់
1- តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Small Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ

 • ទទួលបាន Exp: 50,000
 • ទទួលបាន Fish
 • ទទួលបាន Wine
 • ទទួលបាន SomlorKorkou

នៅពេលដែលអ្នក Party ជាមួយ Player ដទៃ ហើយសម្លាប់ Small Boss ដូច្នោះ អ្នក Party ទាំងអស់និងទទួលបាន Solider Armor*1

2- តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Big Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ

 • Mysterious Treasure 100
 • War Treasure(H) ចំនួន៣ថ្ងៃ
 • Obscurant fragment 10។

3- រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត

 • អ្នកអាចទទួលបានរង្វាន់ការចូលរួមជា Exp 1,000,000 និង Mysterious Treasure 10 និង Resources Bos Key*1 ក្នុងមួយតួអង្គរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែ ចូលទៅដល់ក្នុង Map “Champion”។

4- រង្វាន់សង្គ្រាម

 • ដើម្បីយករង្វាន់សង្គ្រាមបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (1756/175) រួចរើសយក “Receive ranking reward”។
 • រង្វាន់ជំរុំលេខ១

。30 Mysterious Treasure

。3 Resources Box Key

。150 SP

 • រង្វាន់ជំរុំលេខ២:

。20 Mysterious Treasure

。2 Resources Box Key

。100 SP

 • រង្វាន់ជំរុំលេខ៣:

。10 Mysterious Treasure

。1 Resources Box Key

。50 SP

 • រង្វាន់ពិសេស៖

。ពេលជំរុំអ្នកទទួលបានលេខចំនួន ៨ ដង អ្នកអាចទទួលបាន Mount មួយរយៈពេល 7 ថ្ងៃ។

。ដើម្បីយករង្វាន់ពិសេសបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (176/175) រួចរើសយក”Special Reward”

V.ការដណ្តើមយក Battle Material

កញ្ចប់ហៅថា “Battle material” នឹងកើតឡើងជារៀងរាល់ 15 នាទីម្តង។ ស្ថិតនៅរយៈពេលត្រឹមតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ។ ប្រើ “Resources Box Key” ដើម្បីបើកកញ្ចប់នេះ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 50 នាទីក្នុងការរើសយក “Battle material” ម្តង។

តួអង្គនីមួយៗអាចបើកបានត្រឹមតែ 6ដង ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

នៅពេលបើក អ្នកនឹងទទួលបាន ZengYuan Token និង Laifu Treasure (Moon)*1

អ្នកអាចយក ZengYuan Token ដើម្បីប្តូរវត្ថុផ្សេងៗពី General នៃជំរុំទាំងបី។

VI. Killing Task Mission(បេសកកម្មតាមសម្លាប់ Small Boss)

នៅពេលដែលអ្នក Party ជាមួយ Player ដទៃ ហើយសម្លាប់ Small Boss ដូច្នោះ អ្នក Party ទាំងអស់និងទទួលបាន Solider Armor*1

o          អ្នកក៏អាចបង្កើត Party ម្នាក់ឯងក៏បានដែល។

o          អ្នកអាចយក  Solider Armor ទៅផ្លាស់ប្តូរយក Item ឬ Buff ជាច្រើនជាមួយ  NPC Champion Envoy

VII.បេសកកម្មវាយប្រហារមេទ័ព

ក្នុងកំឡុងនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងនៅក្នុងផែនទីនេះ អ្នកអាចវាយប្រហារតួអង្គដទៃដើម្បីទទួលបានក្បាលនៃឋានៈនៃអ្នកសម្លាប់នោះ។

ឧទាហរណ៍៖ បើអ្នកសម្លាប់អ្នកដែលមានឋានៈ General អ្នកនឹងបានក្បាល General មួយ។

ចំណាំ៖ បើអ្នកដែលគ្មានឋានៈ អ្នកនោះពុំមានក្បាលទេ

ចំណាំ៖ តួអង្គនីមួយៗអាចធ្លាក់ក្បាលតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជុំ។ ទោះជាត្រូវសម្លាប់លើកក្រោយ នឹងពុំមានធ្លាក់ក្បាលទេ។

ចំណាំ៖ ក្នុងមួយជុំ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរបានតែម្តង។

រង្វាន់ដែលអាចទទួលបាន៖

ឈ្មោះ Item Merit Badge Large Merit Badge Glory Merit Badge
Commander Head 100 500 1000
Vanguard Head 200 1000 2000
General Head 500 2000 4000
Marshal Head 1000 3000 6000

អ្នកអាចយកក្បាលដែលអ្នករកបានទាំងនោះទៅផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុ Merit

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភះឆ្នាំ2020