រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១១ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ងៃទី២៣​ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ម៉ោង២៣:៥៩នាទី

Monk Monster នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  ០០:០០ ដល់ ម៉ោង  ២៤:០០

II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន

Monk Monster នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូច ជា ៖

 • Shaolin………………………………….[200/217]
 • Wudang…………………………………[197/211]
 • Beggar Sect…………………………….[190/207]
 • Tang Clan……………………………….[201/190]
 • Yang Family……………………………[215/212]
 • Five Poison Sect………………………[214/204]
 • Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223/201]
 • West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]
 • Chui Yan………………………………..[173/185]
 • Emei……………………………………..[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Monk Monster ។

នៅពេលដែលប្រហារ Monk Monster ។រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Mysterious Chest ចំនួន200

 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Mysterious Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Mysterious Chest ទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Mysterious Chest ម្តង
 • Mysterious Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ 5នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Monk Monster ។ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Mysterious Treasure *10

III. ការរើស Mysterious Chest ដែលធ្លាក់ពី​​ Monk Monster

អ្នកអាចរើសយក Mysterious Chest ដោយប្រើ​ Secret Sliver Key1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក  Mysterious Chest ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000Exp , Mysterious Token*1 , Mysterious Treasure *1​និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:

ល.រ             រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 2 Gold
2 2 Reputation
3 2 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteorite Shard
6 Meteoric Iron
7 Three Dragon Soul_Ma
8 Exp Bag 30
9 Gold Bag 30
10 black jade Bag 30
11 Gaia Bag 30
12 Flower Jade Bag 30
13 Small Ginseng Fruit 30
14 Fantasy Star Ticket 30
15 Genuine Trainart 30
16 Reset Pill 30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន៥០ ដង និងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 1000 Overload Token
2 Gold Bag
3 Door Division Collection Pieces
4 Limbo Collection Pieces
5 Flower Box[H.Lv2]
6 Flower Box[C.Lv2]
7 Flower Box[B.Lv2]
8 Meteoric Soul
9 Meteoric Rune
10 Shennong Secret
11 God Artisan Secret
12 God Armor Secret (Lv.80)
13 God Weapon Secret (Lv.80)
14 Brilliant Start
15 Glory Start

​​​     បញ្ជាក់៖បើតួអង្គនីមួយៗ រើសយក Mysterious Chestលើសពី ​200 តួអង្គនោះនឹងលែងទទួលបាន​ តែរង្វាន់ដទៃទៀតនៅតែទទួលបានធម្មតា

 • ក្នុងការបើក Mysterious Treasure ត្រូវមានLevel យ៉ាងតិច 75 ដោយប្រើSecret Sliver Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេល Mysterious Treasure អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp ,Mysterious Token 1 ,​​ Overlord Token 50
 • ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ក្នុង Mysterious shop

អ្នកអាចយក Mysterious Token ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Mysterious shop(177/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing

 • រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា ៖
រង្វាន់ ត្រូវការ ចំនួន
Red lotus(30Days) Mysterious Token 800
Change Escort Token*20 Mysterious Token 60
Dra.Board[H.Lv2] Mysterious Token 60
Pnx.Board[C.Lv2] Mysterious Token 60
Tgr.Board[B.Lv2] Mysterious Token 60
Flw.Board[J.Lv2] Mysterious Token 60
Limbo Collection pieces Mysterious Token 70
Door division collection pieces Mysterious Token 70
Happy canon fragment Mysterious Token 120
Laifu treasure(Moon)*20 Mysterious Token 70
Laifu treasure(sunny)*20 Mysterious Token 350
Original Aura Rock Lv.7 Mysterious Token 250
Brilliant Start Mysterious Token 2000
Glory Start Mysterious Token 2000
Jade of QuYuan Mysterious Token 4000
Eastern Dragon Pearl Mysterious Token 4000
H.S. Pearl Mysterious Token 4000
H.S.Stone Mysterious Token 4000
H.S Golden Sea; Mysterious Token 4000

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

                                                                                                              ​​​​ អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភះឆ្នាំ2020