អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងនៅនគរ​ ORIGIN​ នេះជាមួយសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីទទួលបាននូវ​ បទពិសោធន៏ថ្មីៗ​ ព្រមទាំងកាដូរពិសេសជាច្រើន នៅ​ក្នុងនគរ​ ORIGIN នេះ។

I.រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 23:59 ។

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1)
  • ចំពោះ Novice bag ដែលទទួលបាននេះមានសុពលភាពរយៈពេល ១ ខែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ Novice bag នេះរៀងរហូតបាន។ ដោយតម្រូវឱ្យមាន Good luck bullion ដែលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទទួលបានពីការបើក “Moon Rabbit Chest” ដែលបានមកពី “ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារទន្សាយនាំសំណាង”  និង​ “VIP 1”។

  • នៅពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package

III.រង្វាន់

  • តួអង្គនីមួយៗ អាចបើករង្វាន់បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ ១, ១០, ២០, ៣០, ៤០ , ៥០, ៦០, ៧០, ៨០, ៩០ ។ ហើយរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះដូចតារាងខាងក្រោម៖
Level Item រយៈពេល
1 S. Healing Portion *20  
  S.Rejuvenating Pill *20  
  Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
10 Agilmove Book ១៥ ថ្ងៃ
  Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
  Call Phoenix Flute *1 ៦០ ថ្ងៃ
20 Homostatic Pill *20  
  Recovery Pill*20  
  Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
  Red Mane (Speed 40%) ៣០ ថ្ងៃ
  White Horse Pill*1 ៧ ថ្ងៃ
30 Holly Healing Potion*20  
  Jade Spirit Potion*20  
  Large Recovery Pill *20  
  Agilmove Book ១៥ ថ្ងៃ
  Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
40 School Sect Lv45 *2 (Scroll &Verse)  
  Fatasy Sky Ticket ៧ ថ្ងៃ
  Heaven Arom Potion*20  
  Spirit Recovery Pill*20  
  Flora Dew Pill*20  
  Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
  Bu Jin (Speed 60%) ៣០ ថ្ងៃ
50 School Weapon  set2  [+9]  
  Black Jade Ointment*20  
  Gaia Absorbing Pill*20  
  Regenation Potion*20  
  Fantasy Sky Ticket ៧ ថ្ងៃ
  Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
60 School Weapon set3  [+9]  
  School Sect Scroll Lv70  
  Fantasy Sky Ticket ៧ ថ្ងៃ
  Big Ginseng Fruit*1 ៧ ថ្ងៃ
  Soul Returning Pill*2  
  Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
70 School Weapon set4  [+9]  
  Meng Meng Cutie ៧ ថ្ងៃ
  Dra.Board [H.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
  Pnx.Board[C.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
  Tgr.Board [B.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
  One Monster Soul_Bat*50  
  Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
80 Song/Liao General Helm  
  School Weapon set5  [+9]  
  Zhu Que Wing Lodging  
  Wood Soul(Lv.3)*6  
  Laifu Moon*300  
  Haung Jin Hu (Red) ៦០ ថ្ងៃ
  Glory Merit Badge*2 ៧ ថ្ងៃ
  Fantasy Sky Ticket ៧ ថ្ងៃ
90 Song/Liao Marshal  Helm  
  Xiao You Sword ៦០ ថ្ងៃ
  Laifu Moon*500  
  Glory Merit Badge*2 ៧ ថ្ងៃ
  Five Phoenix Soul_R*50 ៧ ថ្ងៃ

បញ្ជាក់៖

  • ចំពោះសម្ភារៈបក្ស​គឺតម្រូវឲ្យតួអង្គចូលបក្សសិនទើបអាចទទួលបាន
  • ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ ORIGIN តែប៉ុណ្ណោះ
អត្ថបទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019
GM KIKO