ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 23:59 ។

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

  • នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJin [175/182]។
  • ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖

Level:

Item

ចំនួន

75 Laifu (Moon) 200
80 Laifu (Moon) 300
85 Laifu (Moon) 400

*បញ្ជាក់៖​​  ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ ORIGIN  តែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019
GM KIKO