រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម រង្វាន់បន្ថែម!!

ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រ​និងអបអរសាទរក្នុងការបើកដំណើរការនរគថ្មីដែលមានឈ្មោះថា ORIGIN ​​​​​​​​​​​​​ក៏ដូចជាអបអរសាទរក្នុងឱកាសរដូវបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ​  ខាងមុខនេះ​​​​​​ ក្រុមហ៊ុនSabayយើងខ្ញុំមាន​សេចក្ដីរីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម:

1.រាល់ការបញ្ចូល​Sabay coin ក្នុង​JXIIនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម១០%​នៃJP ដែលបានបញ្ចូល​(បញ្ចូលតាមរយះ​Mysabay និងMGC card ចាប់ពី​១០​Sabay coinឡើងទៅ)សពុលភាពរង្វាន់បន្ថែមនេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

 

ចំណាំក្រុមការងារមានសិទ្ធិក្នុងការរក្សា ឬផ្លាស់ប្តូរនូវ​ Promotion នេះគ្រប់ពេល។

 

BONUS BONUS BONUS!!

Thanks to our fans and congratulations on launching the new world  ORIGIN  as well as celebrating this Pchum Ben’s day, Sabay is pleased to offer some of the following Promotion.

  1. Top up Sabay coin to JX2 and get 10% bonus on the JP you Transfer (via Mysabay and MGC card  at least 10sabay coin)this bonus from 15th Untill  30th-September-2019.

Note :we reserve the rights to make changes or end promotion at anytime.

 

福利,福利,福利!!

为了感谢我们的粉丝和祝贺我们更新的服务器“ORIGIN”以及庆祝亡人节,Sabay公司很高兴能够提供以下奖品:

  1. 每在JX2充值Sabay Coin,从2019年09月15日至30日会获得额外的10%JP奖金(通过MysabayMGC卡 充值10个Sabay Coin 以上)。

注意:公司有权力随时选择保留或修改以上的活动条件。