រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ​ ​  ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត​ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

I. រយៈពេល

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី25​​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2019 រហូតដល់ថ្ងៃទី29 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2019​​ 23:59

II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍

 • រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេស នៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ​ ៖
  • Fish
  • Wine
  • Somlorkorkou

​​                        

 • ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year Banquet
 • Synthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou
 • អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ

 • រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point
 • អាច Party គ្នាបាន បន្ថែមមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន20%បន្ថែម រហូតដល់បាន 240%
 • New Year Table  ប្រើបាន 1ម៉ោង
 • អ្នកអាចប្រើ New Year Table បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:24 មិថុនា 2019
GM KiKo