រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំអាហារឆ្នាំថ្មី​ ​  ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត​ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

I. រយៈពេល

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2018 រហូតដល់ថ្ងៃទី22 ខែមេសា ឆ្នាំ2018 23:59

II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍

  • រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារស្តេចជ្រូកព្រៃ លោកអ្នកនឹងអាចមានឪកាសទទួលបាន Khmer New Year Voucher ពិការរើសប្រអប់ដែលធ្លាក់ពីមេ

​​

  • ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំឆ្នាំថ្មីនេះ អ្នកអាចយក Khmer New Year Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Mysterious Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
  • អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ​ ដោយត្រូវការ Khmer New Year Voucher  ចំនួន2 ក្នុង១​ តុ

  • រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point
  • អាច Party គ្នាបាន បន្ថែមមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន20%បន្ថែម រហូតដល់បាន 240%
  • New Year Table  ប្រើបាន 1ម៉ោង
  • អ្នកអាចប្រើ New Year Table បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:25 មីនា 2019
GM Leang