ក្នុងការ Update ថ្មីនេះ យើងបានបន្ថែមឈុត Jade ថ្មីៗជាង 53 ឈុតចូលទៅតាម NPC ផ្សេងៗ។ អ្នកអាចរកពណ៍មានបន្ថែមពី Item ទាំងនេះនៅក្នុងហ្គេមបាន។

  • បញ្ជាក់៖ Tian Gang Token អាចរកបានពីព្រត្តិការណ៍ប្រចាំខែឬចូលរួមនឹងព្រត្តិការណ៍ Liangshan។
  • បញ្ជាក់៖ Royal Cards អាចផ្លាស់ប្តូរដោយយក Overlord Token នៅ NPC Linna, អ្នកអាចរក Overlord Token ដោយចូលរួមព្រត្តិការណ៍ប្រចាំខែ ឬ ទិញកាត VIP ប្រចាំខែ។
  • បញ្ជាក់៖ Sky Crystal Jade អាចរកបានពីព្រត្តិការណ៍ Tong Tian
ល.រ ឈ្មោះ Jade ថ្មី នៅ NPC របៀបផ្លាស់ប្តូរ
1 Universal Unicorn Treasure Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token
2 Universal Purple Jade Pendant Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token
3 Universal Cloud Tiger Token Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token
4 Universal Red Sparrow Ring Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token
5 Universal Jade Turtle Necklace Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token
6 Universal Brilliant Linna (Mystic Royal Store) Brilliant+ Royal Cards
7 Universal Glory Linna (Mystic Royal Store) Glory+ Royal Cards
8 Nine Sky Phoenix Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Brilliant+Sky Crystal Jade
9 Nine Sky Phoenix Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Glory+Sky Crystal Jade
10 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
11 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
12 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
13 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
14 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
15 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
16 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
17 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
18 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
19 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
20 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
21 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
22 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
23 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
24 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
25 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
26 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
27 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
28 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
29 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
30 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
31 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
32 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
33 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
34 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
35 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
36 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
37 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
38 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
39 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
40 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
41 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
42 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
43 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
44 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
45 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
46 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
47 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
48 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
49 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
50 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
51 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
52 Nine Sky Soul Ring Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade
53 Nine Sky Soul Jade Qiu RuoShui (Tong Tian NPC) Universal Unicorn Treasure+Sky Crystal Jade

អត្ថបទចេញផ្សាយ:07 ឧសភា ២០១៨
GM Hout