រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈឆ្នំា ២០១៨ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ 

ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • កំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិននេះ អ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ នឹងទទួលបានហិប “Dog Year Money Chest

Activities Points Dog Year Money Chest
30 1
40 1
50 1

 


*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានតែពេលនេះហើយនឹងមិនអាចកើតឡើងម្តងទៀតនៅពេលអនាគតទេ។ ដូចច្នេះសូមចូលរួមគ្រប់គ្នាកំុអោយខកខាន។

ដើម្បីធ្វើការបើក [Dog Year Money Chest] បានអ្នកត្រូវប្រើ Purple Jade តាមកម្រិតរង្វាន់ដែលអ្នកចង់បាន។ Purple Jade មានលក់នៅ Imperial Street

(ចំណាំ:Purple Jade នេះនឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាព នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ឡើងទៅ ដូចច្នេះសូមប្រើ Purple Jade ឱ្យបានមុនថ្ងៃលែងមានប្រសិទ្ធភាព

កម្រិតរង្វាន់ [Dog Year Money Chest] ត្រូវការ បរិមាណ/ចំនួន  ចំណាំ/រូប
Limbo Collection pieces *10 Lv.1 Purple Jade 3  
Happy Canon Fragment*5 Lv.1 Purple Jade 3  
Laifu (Sunny)*50 Lv.1 Purple Jade 8  
HS Gold Accessory Package*1 Lv.2 Purple Jade 2  

កញ្ចប់ HS បើកយក Accessory

Soul of Ancestor*1 Lv.2 Purple Jade 6  

របស់សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ Esoteric

Silver Snow Auspicious*1 Lv.3 Purple Jade 3  

+100% (មិនមានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់)

Promise Order*1 Lv.3 Purple Jade 16

ឧបករណ៍/សំលៀកបំពាក់ដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងហ្គេម

 

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:០២ កុម្ភៈ  ២០១៧
GM Hout