ការកែតម្រូវមានដូចជា :

  • ដោយសារមាន Players ជាច្រើនយល់ច្រឡំអំពីពិន្ទុ PVP។​ យើងបានកែប្រែរបៀបគណនាពិន្ទុ។
ពិន្ទុ Tournament Point ឈ្នះ ចាញ់
ពី 0 ដល់ 149 2 -2
ពី 150 ដល់ 199 2 -3
ពី 200 ដល់ 249 2 -4
ពី 250 ដល់ 299 2 -6
ពី 300 ដល់ 349 2 -10
350 ឡើងទៅ 2 -18

 

  • ដោយសារមាន Players ជាច្រើនបានធ្វើការសំណូមពរឱ្យបញ្ចុះតម្លៃ Outer Clothes។ ដូច្នេះ Sabay សម្រេចចិត្តបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ឆ្នាំចិនថ្មីនេះ