រៀងរាល់ឆ្នាំនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយើងឃើញថាសត្វទេពម៉ុងសាយតែងតែចេញមកអុកឡុកប្រជានុរាស្រ្តស្លូតត្រង់ក៏ ដូចជាសម្លាប់ពួកគេជាដើមដែលធ្វើអោយប្រជារាស្រ្តលើ លោកនៅមិនសុខក៏ដូចជារស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចជាដើម ។ ដូច្នេះអ្នកក្លាហាននិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពទាំងអស់ត្រូវទៅ សម្លាប់សត្វទេពម៉ុងសាយនេះដើម្បីការពារប្រជានុរាស្រ្តស្លូតត្រង់ទាំងនោះ។ អ្នកក្លាហានទាំងអស់ក៏អាចទទួលបានរង្វាន់ ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការសម្លាប់ម៉ុងសាយផងដែរ តោះ! ចូលរួមសម្លាប់ម៉ុងសាយទាំងអស់គ្នា។

 • រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈឆ្នំា ២០១៨ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
  • នៅ North Quanzhou នឹងមានមេម៉ុងសាយ Nian Monster  ចេញ រាល់ ១០ នាទី ម្តង
 • ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៨០ និងបានចូលបក្សរួច។
  • ពេលអ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅដល់ North Quanzhou, Systemនិងប្តូរPKតួអង្គទៅជាក្រហម។ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន(PK, PK, PK)។ តែហាមប្តូរទៅPKបៃតង។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ (អត់ឡើង PK) ។ តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល (អត់ឈឺ)។ (តែបានតែនៅក្នុង Map North Quanzhou តែប៉ុណ្ណោះ)។

  • Nian Monster នឹងចេញនៅកន្លែងផ្សេងៗ និង ក្នុងរយៈពេល ១០ នាទីម្តង។

  • នៅពេលដែលសម្លាប់ Nian Monster រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Nian Chest ចំនួន ២០០ នៅជុំវិញ។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Nian Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច ៨០ និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក Nian Chest ទាំងនេះបាន។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយក Nian Chest ម្តង។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Nian Chest នោះបានតែ ៣០០ ហិបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

 • រង្វាន់ពិសេស
  • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ
   • Exp: Level*Level*200  (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*200=1,280,000 EXP) ព្រមទាំង
   • Dog Year Lucky Chest *10 ។

ការបើក  [Nian Chest]

 • របៀបទី ១៖ ការបើកធម្មតា នឹងទទួលបាន EXP 30,000 +  [Dog Year Lucky Chest]*1
 • របៀបទី ២ ៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់ Dog Year Silver Key ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street  (Dog Year Silver Key Package = 49 Jp )

  • ទទួលបាន Exp: 70,000 +  [Dog Year Lucky Chest]*2
  • រង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម ៖

 

ក្នុងករណីរើសយកដោយប្រើ Dog Year Silver Key
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Gold
2 1 Reputation
3 1 School contribution
4 10 Overload token
5 10 Practice point
6 Flower Jade Bag 30
7 Original Aura Rock Lv.5
8 Dra.Board【H. Lv1】
9 Pnx. Board【C. Lv1】
10 Tgr. Board【B. Lv1】
11 Meteorite Shards
12 Meteorite Irons
13 Laifu treasure (Moon)
14 Gold Bag  30
15 Experience bag  30
16  Fantasy Sky Ticket  30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ក្នុងករណីរើសយកលើស ៥០ ដង
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 100 Overload Token
2 Gold Bag  30
3 Experience Bag  30
4 Nian Monster  30
5 Chinese New Year (Head)  15
6 Chinese New Year (Back)  15
7 Chinese New Year (Foot)  15
8 Laifu treasure (Moon)
9 Four spiritual collection pieces
10 Limbo Collection pieces
11 God Weapon Secret (Lv.80)  30
12 God Armor Secret (Lv.80)  30
13 God Weapon Secret (Lv.90)  30
14 God Armor Secret (Lv.90)  30
15 Brilliant Start
16 Glory Start

 


ការបើក [Dog Year Lucky Chest]:

ដើម្បីធ្វើការបើក [Dog Year Lucky Chest] បានអ្នកត្រូវមាន Dog Year Golden Key ដែលមានលក់នៅ Imperial Street  (Dog Year Gold Key Package = 99Jp )

បញ្ជាក់៖ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកយក [Dog Year Lucky Chest] ទាំងនេះ។

 • ពេលប្រើ Dog Year Golden Key បើកហិបនឹងទទួលបាន Exp = 500,000 និង អាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 5 Gold
2 5 Reputation
3 5 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteorite Shards
6 Meteoric Iron
7 Original Aura Rock Lv.6
8 Three Dragon Soul _Star
9 Gold bag 30
10 Experience bag 30
11 Large Merit Badge 30
12 Meteoric Stone
13 Flw. Board【J. Lv1】
14 Rediron Extract
15 Fantasy Star Ticket (100p) 30
16 BaBao Rice Dumpling
17 Laifu treasure (Sunny)
18 Immortal Pill 30
19 Advanced Five Elements Stone Treasure Box 30
20 Small Ginseng Fruit 30

 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1000 Overload Token
2 Laifu treasure (Sunny)
3 Door division collection pieces
4 Four spiritual collection pieces
5 Flowers Box 【Head Lv.2】 30
6 Flowers Box 【Clothes Lv.2】 30
7 Flowers Box 【Bottom Lv.2】 30
8 Flw. Board【J. Lv2】
9 Brilliant Start
10 Glory Start
11 Meteoric Soul 30
12 Meteoric Rune 30
13 Original Aura Rock Lv.7
14 God Artisan Secret 30
15 ShenNong Secret 30
16 Fantasy Sky Ticket (1000p) 30
17 Big Ginseng Fruit 30
18 Glory Merit Badge 30

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:០២ កុម្ភៈ  ២០១៧
GM Hout