1. ការកែតម្រូវប្រព័ន្ធ Silver Coupons:
   1. System【PVP 】: ដំឡើងពី 3000 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅ 4000 ក្នុងមួយសប្តាហ៍
    • មាននៃថា: អ្នកអាចរក Silver Coupons ពី 【PVP 】បានដល់ 4000 Silver Coupons  ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
   2. ការកែតម្រូវរង្វាន់ Silver Coupons នៅ【Skydoor Array】
    អ្នកឈ្នះទទួលបាន អ្នកចាញ់ទទួលបាន
    40 Silver Coupons 0 Silver Coupons
   3. ការកែតម្រូវរង្វាន់ Silver Coupons នៅ【Martial Art Tournament】
    អ្នកឈ្នះទទួលបាន អ្នកចាញ់ទទួលបាន
    10 Silver Coupons 6 Silver Coupons

 1. Silver Coupons System adjustment:
  1. Up weekly 【PVP 】 limited Silver Coupons earnable from 3000 Silver Coupons per week to 4000 Silver Coupons per week.
  2. Decrease 【Skydoor Array】 Victory team Silver Coupons from “80/win” to “40/win”.
  3. Decrease 【Martial Art Tournament】victory team Silver Coupons from 36 to 10, loser team decrease from 24 to 6.