សង្វៀន ១ ទល់ ១ គឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធថ្មីហើយប្លែកដែលកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគ្រប់បក្សអាចប្រយុទ្ធគ្នាដោយសមត្ថភាពខ្លួនផ្ទាល់ ខុសពីសមរភូមិប្រយុទ្ធផ្សេងៗដែលចូលជាក្រុមហើយអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសង្វៀន ១ ទល់ ១នៅទីនេះ

 

ដោយហេតុនេះហើយ យើងនៅ Sabay ចង់ឱ្យអ្នកកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគ្រប់បក្សទាំងអស់ទទួលបានការលេងហ្គេមដែលរំភើបដ៏អស្ចារ្យបន្ថែមទៀត។ យើងបានផ្លាស់ប្ដូរការកែតម្រូវខ្លះៗដើម្បីទាក់ទាញអ្នកលេងចាស់ៗឱ្យមកលេងវិញ។

ការកែតម្រូវទាំងនោះមានដូចជា :

 1. សង្វៀន ១ ទល់ ១ (Martial Art Competition) បានផ្លាស់ប្តូរទៅម៉ោង 18:00 ដល់ 22:00។ (មុនពេលការកែតម្រូវថ្មីវាចាប់ផ្តើមពី ម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 18:00-20:00)។
 2. ដកការកំណត់ចំនួនប្រកួត 30 ដងក្នុងមួយខែ។ ឥឡូវអ្នកអាចប្រកួតច្រើនដងតាមតែអ្នកចង់បាន។
 3. នៅថ្ងៃទី ១ នៃខែនីមួយៗ ប្រព័ន្ធ System និងកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មី។ ហើយ “Tournament Point” របស់តួអង្គអ្នកនឹងកំណត់ឡើងវិញទៅជា 100

 • នៅពេលចុះឈ្មោះប្រកួតយើងបានបន្ថែមការកំណត់ 1 ទៀត។ នៅពេលដែល “Tournament Point” ក្លាយជា ០ អ្នកមិនអាចចូលរួមជាមួយសង្វៀន ១ ទល់ ១ (Martial Art Competition)  សម្រាប់រដូវកាលនេះបានទេ។

Matchmaking Rule: Matching = (Player Level-79) x 5 x 0.4 + (Victory Percentage) x 100 x 0.15 + (Seasonal victory percentage) x 100 x 0.45


 

សំរាប់ការប្រកួត១ ទល់ ១ ដែលមាន Victory Percentage និង Seasonal victory percentage ខុសគ្នាច្រើនជាង 10% ឱ្យឈ្មោះថា “ករណីពិសេស”


 • រង្វាន់នៅពេលបញ្ចប់ជុំនីមួយៗ :
  1. ការកែតម្រូវរង្វាន់ Tournament Point:
   សង្វៀន ១ ទល់ ១ Tournament Point ករណីពិសេស
   Tournament Point របស់អ្នកឈ្នះ +2 +10
   Tournament Point របស់អ្នកចាញ់ -2 -10
  2. ការកែតម្រូវរង្វាន់ Competition Points: (ចំណាំ: សម្រាប់ការប្រកួតច្រីនជាង ១០០ ដងតួអង្គនឹងមិនទទួលបានពិន្ទុ Competition points ទៀតទេ។)
   សង្វៀន ១ ទល់ ១ Competition Points ករណីពិសេស
   Competition points របស់អ្នកឈ្នះ +10  +30
   Competition points របស់អ្នកចាញ់ 0  0
  3. ការកែតម្រូវរង្វាន់ Experience: (ចំណាំ: សម្រាប់ការប្រកួតច្រីនជាង ៣០០ ដងតួអង្គនឹងមិនទទួលបាន Experience points ទៀតទេ។)
   សង្វៀន ១ ទល់ ១ Experience  ករណីពិសេស
   Experience points របស់អ្នកឈ្នះ + 300,000 EXP  + 500,000 EXP
   Experience points របស់អ្នកចាញ់ + 200,000 EXP + 0 EXP

 •  ការកែតម្រូវរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែ (ដូចរូបខាងលើ)
  Package  Name Item Duration
  Combat Soul Bag (Cha)
  Number 1
  50,000,000 Exp
  JX2 Left Protection  30 Days
  Obscurant fragment * 200
  Pegasus   30 Days
  Combat Soul Bag (1st)
  Number 2-4
  30,000,000 Exp
  JX2 Right Protection  30 Days
  Obscurant fragment * 100
  Red Crimson Heavenly sword 30 Days
  Combat Soul Bag (2nd)
  Number 5-10
  20,000,000 Exp
  JX2 Award Messenger  30 Days
  Obscurant fragment * 50
  Thousand Miles Storm (Black)  30 Days
 • កញ្ចាប់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចទិញបានដោយយក Competition Points:
  Package Name Item Duration
  Combat Soul Bag (Ace) Laifu Moon * 10
  Combat Soul Bag (Normal) 1,000,000 Exp

 

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:២៩ ធ្នូ  ២០១៧
GM Hout