សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយសំរាប់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ដែលហៅថា”ព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមកាដូឆ្នាំថ្មី”។

 • រយះពេល :

ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ២៣:៥៩

 

 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ :

ជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងកំណត់មួយកាដូឆ្នាំថ្មីដែលមានឈ្មោះ “New Year Gift Pack” នឹងកើតឡើងនៅទីតាំងថេរមួយ។ កាដូឆ្នាំថ្មីនេះស្ថិតនៅតែ៣០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។

 

 

នៅពេលដែរកាដូឆ្នាំថ្មី “New Year Gift Pack” ត្រូវបានបើក នៅជុំវិញកាដូឆ្នាំថ្មី “New Year Gift Pack” នោះនឹងមានធ្លាក់កាដូតូចៗចំនួន ២០០ ដែលមានឈ្នោះថា [New Year Package]

 

កាដូតូចៗនេះស្ថិតនៅតែ ៥ នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ទើបអាចរើសយកកាដូ  [New Year Package]ទាំងនេះបាន។

 

តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយក [New Year Package]ម្តង

ទីតាំងដែលកាដូឆ្នាំថ្មី “New Year Gift Pack” នឹងអាចកើតឡើង:

Shaolin [200/217]
Wudang [197/211]
Beggar Sect [190/207]
Tang Clan [201/190]
Yang Family [215/212]
Five Poison Sect [214/204]
Dragon Gate Town(Kunlun) [223/201]
West of Quanzhou(Ming) [192/186]
Chui Yan [173/185]
Emei [228/199]

 

ម៉ោងកំណត់:

ម៉ោងកំណត់ដែលកាដូឆ្នាំថ្មីកើត រយះកាដូឆ្នាំថ្មីកើតម្ដង ចំនួនកាដូឆ្នាំថ្មី
ម៉ោង 00:00- ម៉ោង24:00 15 នាទី 10

 

បញ្ជាក់៖  ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអ្គងនីមួយៗអាចបើក [New Year Package] បានត្រឹមតែ 300 កាដូប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយ(Last Hit)នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ

 • Exp: Level*Level*200  (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*200=1,280,000 EXP)
 • ព្រមទាំង [New Year Treasure Chest]*10។

 


ការបើក  [New Year Package]

 • របៀបទី ១៖ ការបើកធម្មតា នឹងទទួលបាន EXP 30,000
 • របៀបទី ២ ៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់ New Year Silver Key ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street  (New Year Silver Key Package = 49 Jp )

 • ទទួលបាន Exp: 70,000 +  [New Year Treasure Chest]*1
  • រង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1 Gold
2 1 Reputation
3 1 School Contribution
4 10 Overload Token
5 10 Practice Point
6 Flower Jade Bag 30
7 Original Aura Rock Lv.5
8 Dra. Board【H. Lv1】
9 Pnx. Board【C. Lv1】
10 Tgr. Board【B. Lv1】
11 Meteorite Shards
12 Meteoric Iron
13 Laifu treasure (Moon)
14 Gold bag 30
15 Experience bag 30
16 Fantasy Star Ticket (100p) 30

 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 100 Overload Token
2 Gold bag 30
3 Experience bag 30
4 Fantasy Star Ticket (100p)  30
5 Dra. Board【H. Lv2】
6 Pnx. Board【C. Lv2】
7 Tgr. Board【B. Lv2】
8 Laifu treasure (Moon)
9 Four spiritual collection pieces
10 Limbo Collection pieces
11 God Weapon Secret (Lv.80) 30
12 God Armor Secret (Lv.80) 30
13 God Weapon Secret (Lv.90) 30
14 God Armor Secret (Lv.90) 30
15 Brilliant Start
16 Glory Start

ការបើក [New Year Treasure Chest]:

 

ដើម្បីធ្វើការបើក  [New Year Treasure Chest] បានអ្នកត្រូវមាន New Year Gold Key ដែលមានលក់នៅ Imperial Street  (New Year Gold Key Package = 99Jp )

បញ្ជាក់៖ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកយក [New Year Treasure Chest] ទាំងនេះ។

 • ពេលប្រើ New Year Gold Key បើកហិបនឹងទទួលបាន Exp = 400,000 និង អាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 5 Gold
2 5 Reputation
3 5 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteorite Shards
6 Meteoric Iron
7 Original Aura Rock Lv.6
8 One Monster Soul_ Respected
9 Gold bag 30
10 Experience bag 30
11 Large Merit Badge
12 Meteoric Stone
13 Flw. Board【J. Lv1】
14 Rediron Extract
15 Fantasy Star Ticket (100p) 30
16 Spy Costume 30
17 Laifu treasure (Sunny)
18 Immortal Pill 30
19 Advanced Five Elements Stone Treasure Box 30
20 Small Ginseng Fruit 30

 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1000 Overload Token
2 Laifu treasure (Sunny)
3 Door division collection pieces
4 Four spiritual collection pieces
5 Flowers Box 【Head Lv.2】 30
6 Flowers Box 【Clothes Lv.2】 30
7 Flowers Box 【Bottom Lv.2】 30
8 Flw. Board【J. Lv2】
9 Brilliant Start
10 Glory Start
11 Meteoric Soul 30
12 Meteoric Rune 30
13 Original Aura Rock Lv.7
14 God Artisan Secret 30
15 ShenNong Secret 30
16 Fantasy Sky Ticket (1000p) 30
17 Big Ginseng Fruit 30
18 Glory Merit Badge 30

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:២៩ ធ្នូ  ២០១៧
GM Hout