• ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមដណ្ដើមកាដូនៅក្រោមដើមណូអែល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ០៥ ខែ ធ្នូ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧
  • អ្នកលេងទាំងអស់អាចទៅ North Quanzhou ដើម្បីដណ្ដើមកាដូនៅក្រោមដើមណូអែល Christmas Tree with presents នឹងអាចទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។
 • ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច 80 និងបានចូលបក្សរួច។
  • អ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅ North Quanzhou, Systemនិងប្តូរ PK តួអង្គទៅជាក្រហម។ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន(PK, PK, PK)។តែហាមប្តូរទៅ PKបៃតង

បញ្ជាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ (អត់ឡើង PK) ។ តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល (អត់ឈឺ)។ (តែបានតែនៅក្នុង Map North Quanzhou)។

 •  Christmas Tree with presents  មួយថ្ងៃចេញតែ ៣ ដងតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅម៉ោង ១២, ម៉ោង ១៦ នឹងម៉ោង ២០។

  • នៅពេលដែលវាយ Christmas Tree with presents រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Small Christmas Tree ចំនួន ២០០ នៅជុំវិញ។

  • ​​តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Small Christmas Tree នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 80 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក Small Christmas Tree ទាំងនេះបាន។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៦០ នាទី(១ ម៉ោង)ក្នុងការរើសយក Small Christmas Tree​ ម្តង។

 

 • រង្វាន់ពិសេស
  • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកវាយ Christmas Tree with presentsចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ
   • Exp: Level*Level*1000  (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*1000 = 6,400,000 EXP)
   • Luxury Christmas Package*1 (រយះពេល 7 ថ្ងៃ)និង
   • Flying Sledge (100% Movement speed, រយះពេល 7 ថ្ងៃ)
   • Obscurant Fragment * 10។

 • រង្វាន់ផ្សេងៗ

  ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នករើស Small Christmas Tree នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ

  • Exp: 3,000,000
  • Happy Christmas Package*1 (រយះពេល 1 ថ្ងៃ) និង
  • Reindeer (100% Movement speed, រយះពេល 1 ថ្ងៃ)

បញ្ជាក់ ៖ ដោយសារតែមានមូលហេតុមួយចំនួនការ Transfer ពី Dragon Spring Village ទៅ North Quanzhou។ Systemមិនអាចប្តូរ PK តួអង្គទៅជាPKក្រហមបានទេ។​ ដូចច្នេះសូមតួអង្គទាំងអស់ប្តូរពណ៍PK ផ្សេងៗ(PKPKPK) ដោយខ្លួនឯង។

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៧
GM Hout