នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយសំរាប់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ដែល ហៅថា”ព្រឹត្តិការណ៍ការវាយប្រហារមនុស្សព្រិលក្នុងថ្ងៃណូអែល”។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពេលបុណ្យណូអែលបានមកដល់ នឹង មាន បិសាច មួយ ឈ្មោះ “Christmas Snow Monster”ចេញមកអុកឡុកប្រជាជន ដូចនេះអ្នកក្លាហានទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមកម្ចាត់បិសាចនេះ ដើម្បី ទទួលរង្វាន់ពិសេសៗព្រមទាំងអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នា។

 

 • រយះពេល :

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ២៣:៥៩

 

 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ :

ជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងកំណត់មួយមេ “Christmas Snow Monster” នឹងកើតឡើងនៅទីតាំងថេរមួយ។ មេនេះស្ថិតនៅតែ៣០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។

នៅពេលដែរមេ “Christmas Snow Monster” ត្រូវបានប្រហារ នៅជុំវិញមេ “Christmas Snow Monster” នោះនឹងមានធ្លាក់ហិបចំនួន ២០០ ដែលមានឈ្នោះថា [Snow Monster Box]

ហិបស្ថិតនៅតែ ៥ នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ហើយអ្នកត្រូវប្តូរ PK ណាមួយ ទើបអាចរើសយក [Snow Monster Box] ទាំងនេះបាន។

តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយក [Snow Monster Box] ម្តង

ទីតាំងដែលមេ “Christmas Snow Monster” នឹងកើតឡើង:

Shaolin [200/217]
Wudang [197/211]
Beggar Sect [190/207]
Tang Clan [201/190]
Yang Family [215/212]
Five Poison Sect [214/204]
Dragon Gate Town(Kunlun) [223/201]
West of Quanzhou(Ming) [192/186]
Chui Yan [173/185]
Emei [228/199]

 

ម៉ោងកំណត់:

ម៉ោងកំណត់ដែល Boss កើត រយះពេល Boss កើតម្ដង ចំនួន Boss
ម៉ោង 00:00- ម៉ោង24:00 15 នាទី 10

 

បញ្ជាក់៖  ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអ្គងនីមួយៗអាចបើក  [Snow Monster Box] បានត្រឹមតែ 100 ហិបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយ(Last Hit)នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ

 • Exp: Level*Level*200  (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*200=1,280,000 EXP)
 • ព្រមទាំង [Christmas Treasure Chest]*10។


ការបើក  [Snow Monster Chest]

 • របៀបទី ១៖ ការរើសធម្មតា នឹងទទួលបាន EXP 20,000

 

 • របៀបទី ២ ៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់ Christmas Silver Key ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street  (Christmas Silver Key Package = 49 Jp )

 • ទទួលបាន Exp: 60,000 +​ [Christmas Treasure Chest]*1
 • រង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1 Gold
2 1 Reputation
3 1 School Contribution
4 10 Overload Token
5 10 Practice Point
6 Flower Jade Bag 30
7 Original Aura Rock Lv5
8 Dra. Board【H. Lv1】
9 Pnx. Board【C. Lv1】
10 Tgr. Board【B. Lv1】
11 Meteorite Shards
12 Meteoric Iron
13 Laifu treasure (Moon)
14 Gold bag 30
15 Experience bag 30
16 Merit Badge 30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 100 Overload Token
2 Gold bag 30
3 Experience bag 30
4 Christmas Gift (H)  30
5 Dra. Board【H. Lv2】
6 Pnx. Board【C. Lv2】
7 Tgr. Board【B. Lv2】
8 Laifu treasure (Moon)
9 Four spiritual collection pieces
10 Limbo Collection pieces
11 God Weapon Secret (Lv.80) 30
12 God Armor Secret (Lv.80) 30
13 God Weapon Secret (Lv.90) 30
14 God Armor Secret (Lv.90) 30
15 Brilliant Start
16 Glory Start

 


ការបើក [Christmas Treasure Chest]:

 

ដើម្បីធ្វើការបើក [Christmas Treasure Chest] បានអ្នកត្រូវមាន Christmas Golden Key ដែលមានលក់នៅ Imperial Street  (Christmas Gold Key Package = 99Jp )

បញ្ជាក់៖ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកយក [Christmas Treasure Chest] ទាំងនេះ។

 • ពេលប្រើ Christmas Golden Key បើកហិបនឹងទទួលបាន Exp = 300,000 និង អាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាង ក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 5 Gold
2 5 Reputation
3 5 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteorite Shards
6 Meteoric Iron
7 Original Aura Rock Lv.6
8 One Monster Soul_ Legend
9 Gold bag 30
10 Experience bag 30
11 Soul Returning Pill
12 Meteoric Stone
13 Flw. Board【J. Lv1】
14 Rediron Extract
15 Christmas Gift (F) 30
16 Golden Cake
17 Plum Jade Flute
18 Immortal Pill 30
19 BaBao Rice Dumpling
20 Small Ginseng Fruit 30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1000 Overload Token
2 Laifu treasure (Sunny)
3 Door division collection pieces
4 Four spiritual collection pieces
5 Flowers Box 【Head Lv.2】 30
6 Flowers Box 【Clothes Lv.2】 30
7 Flowers Box 【Bottom Lv.2】 30
8 Flw. Board【J. Lv2】
9 Brilliant Start
10 Glory Start
11 Meteoric Soul 30
12 Meteoric Rune 30
13 Original Aura Rock Lv.7
14 God Artisan Secret 30
15 ShenNong Secret 30
16 Fantasy Sky Ticket 30
17 Happy canon fragment
18 Christmas Gift (B) 30

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៧
GM Hout