1. ការកែតម្រូវនៃ System

ចាប់ពី:០១-តុលា-២០១៧ នេះទៅ

 

ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញនៃការ Update នេះ។ យើងខ្ញុំបានកែតម្រូវនៃ System ផ្សេងៗដើម្បីឱ្យ អ្នកលេងចូលរួមក្នុង Event បានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

និងធ្វើអោយសេវាកម្សាន្តប្រសើរឡើងដែលអាចបន្តលេងបាន។
Event ការកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម ការកែតម្រូវភាពលំបាក។

ឈ្មោះបេសកកម្ម ការកែតម្រូវ ផ្សេងទៀត
【Mysterious Palace】 ត្រូវការតែ 4 Sect ខុសគ្នាក្នុងការចូលរួម
【TongTian Bloody War】 ត្រូវការតែ 4 Sect ខុសគ្នាក្នុងការចូលរួម កាត់បន្ថយការវាយប្រហារ BOSS
អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៨ កញ្ញា ២០១៧
GM Hout