សេវាកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេព នឹងនាំមកនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សប្បាយថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា  Silver Coupons System ។

Silver Coupons System

(English Version Here)

 

I. ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពី០១-តុលា-២០១៧ នេះតទៅ

 

 • អ្វីទៅជា Silver Coupons System?
  • Silver Coupons System គឺជា System នៃរូបិយប័ណ្ណដែលចេញថ្មី។ វាអាចរកបាននៅក្នុង Game ហើយអ្នកលេងទាំងអស់អាចយក Silver Coupons នេះនៅទិញទំនិញដែលSystemបានកំណត់។
  • Silver Coupons ក្នុងមួយតួអង្គនីមួយៗមានកំណត់ត្រឺមតែ 360,000 ។ អ្នកមិនអាចបន្តទទួលបានច្រើនជាងនេះទៀតទេ។

 

 • អ្នកអាចរក Silver Coupons ដោយ 6 របៀបគឺ:
 1. បេសកកម្ម PVE, អ្នកអាចរកបានរហូតដល់ ៤០០០ Silver Coupons ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 2. បេសកកម្ម PVP, អ្នកអាចរកបានរហូតដល់ ២០០០ Silver Coupons ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 3. Amethyst Pavilion, អ្នកអាចរកបានរហូតដល់ ៥០០ Silver Coupons ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 4. សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ (Daily Event) អ្នកអាចរកបានរហូតដល់ ៤០០ Silver Coupons ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 5. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែ (Monthly Event) អ្នកអាចរកបានឥតកំណត់ដល់កំណត់នៃ Silver Coupons ក្នុងមួយតួអង្គ។
 6. ការផ្លាស់ប្តូរ Token និង Equipment ផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានបន្ថែមនៅ “ហាងបញ្ចាំ”

 

1. ព័ត៌មានបន្ថែម:

អ្នកអាចចុចម៉ៅស្ដាំ (Right Click) ទៅ “Book of Event” ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម

បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមនេះ :

 

1.1 ព័ត៌មានលម្អិត

Interface នេះបង្ហាញពីចំនួនសរុបនៃ Silver Coupons ដែល Player មាន ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតនៃស្ថានភាពនៅសប្តាហ៍នេះ

ចំនួនសរុបនៃ Silver Coupons ត្រូវបានបង្ហាញជា[Silver Coupons ដែល Player មាន / Silver Coupons កំណត់]សប្តាហ៍នេះ

【PVE 】:0/4000                                                     【PVP 】:0/2000

【Amethyst Pavilion】:0/500                               【Daily Event】:0/200

【Daily Random Mission】: ចំនួន 3

តើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានអ្វីនៃ Silver Coupons?

តើ Silver Coupons ជាអ្វី?
របៀបរក Silver Coupons
បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃ Daily Random Mission
ហាង Silver Coupons
End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2 ពេលចុចលើ តើ Silver Coupons ជាអ្វី?

Silver Coupons គឺជាប្រព័ន្ធនៃរូបិយប័ណ្ណដែលចេញថ្មី។ វាអាចរកបាននៅក្នុង Game ហើយអ្នកលេងទាំងអស់អាចយក Silver Coupons នៅ ទិញទំនិញដែលSystemបានកំណត់។ ក្នុងមួយតួអង្គអាចមាន Silver Coupons ត្រឹមតែ 360,000 ប៉ុណ្ណោះ ។ មិនអាចបន្តទទួលបានច្រើនជាងនេះទៀតទេ។ Silver Coupons នេះអាចរកបានពី បេសកកម្ម PVE, បេសកកម្ម PVP, សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ (Daily Activity) និងAmethyst Pavilion ហើយ System នឺមួយៗមាន Silver Coupons កំណត់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួន ហួសពីកំណត់នេះ តួអង្គនឹងមិនអាចបន្តទទួល Silver Coupons បានទៀតទេ។

 

Back

 

 

1.3 ពេលចុចលើ “របៀបរក Silver Coupons”

PVE System
PVP System
Amethyst Pavilion
Daily Event (បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃ)
Back

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ពេលចុចលើ “PVE System”

“PVE System” ចៃកចេញជា:

ឈ្មោះបេសកកម្ម តម្រូវការភារកិច្ច រង្វាន់

Silver Coupons

【Taixu God Realm】 ឆ្លងផុត Step 8 នៃ Taixu God Realm 20
【Hidden Sword】 ឆ្លងផុត Step នីមួយៗ នៃ Hidden Sword 6
【Mysterious Palace】 ឆ្លងផុត Step នីមួយៗ នៃ Mysterious Palace9 9
【TongTian Bloody War】 ឆ្លងផុត Step នីមួយៗ នៃ TongTian Bloody War 9

 

 

1.3.2 ពេលចុចលើ “PVP System”

ឈ្មោះបេសកកម្ម តម្រូវការភារកិច្ច រង្វាន់

Silver Coupons

【Martial Art Competition】 អ្នកឈ្នះទទួលបាន

អ្នកចាញ់ទទួលបាន

36

24

【Skydoor Array】 អ្នកឈ្នះទទួលបាន

អ្នកចាញ់ទទួលបាន

80

0

【Big Battlefield】 សមរភូមិធំ(War ធំ)អ្នកឈ្នះទទួលបាន

អ្នកចាញ់ទទួលបាន

90

60

【Small Battlefield】 សមរភូមិតូច(War តូច)អ្នកឈ្នះទទួលបាន

អ្នកចាញ់ទទួលបាន

45

30

 

 

 

 

 

 

1.3.3 ពេលចុចលើ “Amethyst Pavilion

Amethyst Pavilion】: រាល់ឆ្លងផុត Step នីមួយៗ នៃ Amethyst Pavilion អ្នកនិងទទួលបាន Purple Light Silver Coupons Token

Purple Light Silver Coupons Token អាចបើកបាន 75 Silver Coupons

តួអង្គនីមួយៗអាចប្រើបានរហូតដល់ទៅ 7 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

 

 

1.3.4 ពេលចុចលើ “ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ”(Daily Event)

ឈ្មោះបេសកកម្ម តម្រូវការភារកិច្ច រង្វាន់

Silver Coupons

【Merchant Guild Mission】 ចាប់ពីម៉ោង ១០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឺក

រាល់ពេលបញ្ចប់បេសកកម្មម្តង

ទទួលបាន12 Silver Coupons

ច្រើនបំផុត 5 ដងក្នុង ១ ថ្ងៃ

【Foot Trader Mission】 ចាប់ពីម៉ោង ៤ ដល់ ៤:៣០ រសៀល

រាល់ពេលបញ្ចប់បេសកកម្មម្តង

ទទួលបាន18 Silver Coupons ។

ច្រើនបំផុត 3 ដងក្នុង ១ ថ្ងៃ

【Fugitive Quest】

Quest ចាប់ចោរ

ចាប់ពីម៉ោង ៧ ដល់ ៧:៣០យប់

រាល់ពេលបញ្ចប់បេសកកម្មម្តង

 ទទួលបាន 30 Silver Coupons ។

ច្រើនបំផុត 2 ដងក្នុង ១ ថ្ងៃ។

 

 

 

 

 

1.4 ពេលចុចលើ “បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃ” (Daily Random Mission)
រាល់ពេលម៉ោង 00:00 ឆ្លងថ្ងៃថ្មី System នឺងបង្កើតបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃចំនួន 3 ។

រាល់ពេលដែលអ្នកបញ្ចប់បេសកកម្មនីមួយៗ អ្នកនិងទទួលបាន Silver Coupons ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃអាចមានដូចជា:

ឈ្មោះបេសកកម្ម តម្រូវការភារកិច្ច រង្វាន់

Silver Coupons

Hidden Sword Pavilion ឆ្លងផុត Step 7 នៃ Hidden Sword 80
Liangshan Hero Association ឆ្លងផុត Step 8 នៃ Liangshan Hero Association 80
Mysterious Palace ឆ្លងផុត Step 3 នៃ Mysterious Palace 80
TongTian Bloody War ឆ្លងផុត TongTian Bloody War 80
Skydoor Array War ឈ្នះ Skydoor Array War 80
Taixu God Realm ឆ្លងផុត Step 8 នៃ Taixu God Realm 80

ចំណាំ: បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃនេះគឺកំណត់ដោយ System។ ក្នុងមួយថ្ងៃមាន ៣ បេសកកម្ម ហើយបេសកកម្មទាំងនេះមានដូចគ្នាក្នុង១នគរ។ នគរខុសគ្នាអាចមានបេសកកម្មមិនដូចគ្នា។

 

 

1.5 ហាង Silver Coupons

 

 

 

 


1.5.1 Jungong Silver Coupons Shop

ហាង Jungong Silver Coupons Shop គឺជាហាង Upgrade។ អ្នកអាចយក Item ចាស់ៗ (General និង Marshal) ជាមួយនឹង Silver Coupons ដើម្បីយកទៅផ្លាស់ផ្តូរយក (General និង Marshal)ថ្មី ដែលមាន Attribute ខ្លាំងជាងមុនទៀត

 

 


1.5.2 Haoyue Silver Coupons Shop

ហាង Haoyue Silver Coupons Shop គឺជាហាងដែលអ្នកអាចយក Silver Coupons ទៅទិញ Moon Set ផ្សេងៗ។

 


1.5.3 Yaoyang Silver Coupons Shop

ហាង Yaoyang Silver Coupons Shop គឺជាហាងដែលអ្នកអាចយក Moon Set ចាស់ៗរបស់អ្នកជាមួយនឹង Silver Coupons ដើម្បី Upgrade វាទៅ Sunny Set ផ្សេងទៀត។

 


1.5.4 Wu Qi Silver Coupons Shop


‍1.5.5 Silver Coupons Accessory Shop

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៨ កញ្ញា ២០១៧
GM Hout