ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧  ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ២៣:៥៩

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

  • នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJin [175/182]។
  • ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលកជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖
Level Item Amount
75 Sky Instrument Shard 300
80 Laifu (Moon) 200
85 Laifu (Moon) 300

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺសំរាប់តែនគរថ្មីប៉ុណ្ណោះ។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៨ កញ្ញា ២០១៧
GM Hout