1. រយះពេល

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ២៣:៥៩
  1. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍

  • អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP Card” ដែលមានតំលៃ 299JP នៅក្នុង Imperial Street
  • តួអ្គងនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។

បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។

  • តួអ្គងអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង“VIP Card” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 90 ថ្ងៃ
ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overload Token Reward Item
1 500,000 500 Cute Panda 100% moving speed(30 days)
2 540,000 500 Sky Instrument Shard *20
3 583,200 500 Sky Instrument Shard *20
4 629,856 500 Sky Instrument Shard *20
5 680,244 500 Agilemove Tome(30 days)
6 734,664 500 Sky Instrument Shard *20
7 793,437 500 Sky Instrument Shard *20
8 856,912 500 Sky Instrument Shard *20
9 925,465 500 Sky Instrument Shard *20
10 999,502 500 Fantasy Sky Ticket(1000Points)(30 days)
11 1,079,462 500 Laifu Moon(Moon)*20
12 1,165,819 500 Laifu Moon(Moon)*20
13 1,259,085 500 Laifu Moon(Moon)*20
14 1,359,812 500 Laifu Moon(Moon)*20
15 1,468,597 500 Fantasy Sky Ticket(1000Points)(30 days)
16 1,586,085 500 Laifu Moon(Moon)*20
17 1,712,971 500 Laifu Moon(Moon)*20
18 1,850,009 500 Laifu Moon(Moon)*20
19 1,998,010 500 Laifu Moon(Moon)*20
20 2,157,851 500 Moon Rabbit Mooncake(30 days)
21 2,330,479 500 Laifu Moon(Moon)*20
22 2,516,917 500 Laifu Moon(Moon)*20
23 2,718,270 500 Laifu Moon(Moon)*20
24 2,935,732 500 Laifu Moon(Moon)*20
25 3,170,590 500 Good Luck Bullion(30 days)
26 3,424,238 500 Laifu Moon(Moon)*20
27 3,698,177 500 Laifu Moon(Moon)*20
28 3,994,031 500 Laifu Moon(Moon)*20
29 4,313,553 500 Laifu Moon(Moon)*20
30 4,658,637 500 Xiao You Sword(30 days)

 

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៨ កញ្ញា ២០១៧
GM Hout