ចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងនៅនគរថ្មីជាមួយសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី នឹងកាដូពិសេសនៅក្នុងនគរថ្មីនេះ ។

I.រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1)

ចំពោះ Novice bag ដែលទទួលបាននេះមានសុពលភាពរយះពេល ១ ខែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ Novice bag នេះរៀងរហូតបាន។ ដោយតម្រូវឱ្យមាន Good luck bullion ដែលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទទួលបានពីការបើក “Moon Rabbit Chest” ដែលបានមកពី “ព្រឹត្តិការណ៍េវាយទន្សាយទេព” ។

  • នៅពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package ដូចរូបខាងក្រោម៖

III.រង្វាន់

តួអង្គនីមួយៗ អាចបើករង្វាន់បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ ១, ១០, ២០, ៣០, ៤០ , ៥០, ៦០, ៧០, ៨០, ៩០ ។ ហើយរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះដូចតារាងខាងក្រោម៖

Level Item រយះពេល/ចំនួន
1 S. Healing Portion *20
S.Rejuvenating Pill *20
Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
10 Agilmove Book ១៥ ថ្ងៃ
Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
Call Phoenix Flute *1 ៦០ ថ្ងៃ
20 Homostatic Pill *20
Recovery Pill*20
Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
Red Mane (Speed 40%) ៣០ ថ្ងៃ
White Horse Pill*1 ៧ ថ្ងៃ
30 Holly Healing Potion*20
Jade Spirit Potion*20
Large Recovery Pill *20
Agilmove Book ១៥ ថ្ងៃ
Immortal Pill *2 ៧ ថ្ងៃ
40 School Sect Lv45 *2 (Scroll &Verse)
Flower Box [H. Lv 1] ៧ ថ្ងៃ
Heaven Arom Potion*20
Spirit Recovery Pill*20
Flora Dew Pill*20
Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
Bu Jin (Speed 60%) ៣០ ថ្ងៃ
Big Ginseng Fruit*1 ៧ ថ្ងៃ
50 School Weapon  set2  [+9]
Black Jade Ointment*20
Gaia Absorbing Pill*20
Regenation Potion*20
Fantasy Sky Ticket ៧ ថ្ងៃ
Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
60 School Weapon set3  [+9]
School Sect Scroll Lv70
Flower Box [B. Lv 1] ៧ ថ្ងៃ
Big Ginseng Fruit*1 ៧ ថ្ងៃ
Soul Returning Pill*2
Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
70 School Weapon set4  [+9]
Meng Meng Cutie ៧ ថ្ងៃ
Dra.Board [H.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
Pnx.Board[C.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
Tgr.Board [B.Lv1] ៧ ថ្ងៃ
One Monster Soul_Bat*50
Immortal Pill*2 ៧ ថ្ងៃ
Sky Instrument Shard*50
80 Song/Liao General Helm
School Weapon set5  [+9]
Zhu Que Carriage Log
Gold Soul(Lv.3)*6
Laifu Moon*100
Haung Jin Hu (Red) ៦០ ថ្ងៃ
Dra.Board [H.Lv2] ៧ ថ្ងៃ
Glory Merit Badge*2 ៧ ថ្ងៃ
Fantasy Sky Ticket*2 ៧ ថ្ងៃ
90 Song/Liao Marshal  Helm
Xiao You Sword ៦០ ថ្ងៃ
Flw.Board [J. Lv2] ៧ ថ្ងៃ
Glory Merit Badge*2 ៧ ថ្ងៃ
Five Phoenix Soul_R*50 ៧ ថ្ងៃ

បញ្ជាក់

  • ចំពោះសម្ភារៈដែលសរសេរ ពណ៌ក្រហម គឺសំរាប់តែតួអង្គដែលចូលបក្សតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះសំរាប់តែតូរអង្គនៅ នគរថ្មី តែប៉ុណ្ណោះ
អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៨ កញ្ញា ២០១៧
GM Hout