ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមចុងក្រោយ General នៃជំរុំនីមួយៗសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើសង្គ្រាមមិនទទួលបានអ្វីទេ។ ពួកគេសម្រេចចិត្តបង្កើតសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយ។ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវការសម្ភារៈប្រយុទ្ធ(Battle Material)សម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេក្នុងករណីអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់។ ឥឡូវអ្នកត្រូវជួយស្វែងរកសម្ភារៈប្រយុទ្ធ(Battle Material)ទាំងនេះហើយប្រគល់វាទៅឱ្យ General សម្រាប់រង្វាន់ជាច្រើន។

 

ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមសាមកុក វគ្គ ៣

Online Glory 2

ព្រឹត្តិការណ៍បង្រ្កាប Boss នៅ North QuanZhou