បន្ទាប់ពីវគ្គទី១ នគរទាំងបីនៅតែធ្វើសង្គ្រាមដោយគ្មាននរណាម្នាក់នាំមុខឡើយ។ នគរនីមួយៗទទួលបានពត៌មានថា Small Boss នីមួយៗមានបំពាក់ដោយអាវក្រោះប្រភេទថ្មីដែលអាចបង្កើនការការពាររបស់ខ្លួនបាន។ មេបញ្ជារការនៃនគរនីមួយៗបានបញ្ជារឱ្យអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ទៅសម្លាប់ Small Boss ដើម្បីយកអាវក្រោះទាំងនោះមកប្តូរយករង្វាន់។

Online Glory

ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមសាមកុក វគ្គ ២

ព្រឹត្តិការណ៍ដណ្តេីម Item នៅ North Quanzhou