កាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញឈរប្រទេសបីគឺនគរ Song នគរ Liao នគរ Xia។ នគរនីមួយៗកាន់កាប់ផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនស្មើគ្នានេះ។នគរទាំងនេះកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងពីរផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ នៅក្នុងនេះការប្រកួតយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនឹងលេងជាកងទ័ពការពារទឺកដីនៃនគរទាំងបីនៅប្រទេសចិន។

ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមសាមកុក
ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមដណ្ដើមធនធានយោធា