1-ព្រឹតិ្តការណ៍វាយទន្សាយស

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។
  • អ្នកក្លាហានទាំងអស់អាចទៅ North QuanZhou ដើម្បីរកសម្លប់មេទន្សាយស អាចនឹងទទួលរង្វាន់។


2-រង្វាន់​ពីការវាយទន្សាយស

រាល់​ពេល​វាយទន្សាយសអ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ និង​ រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ រយះពេល​
1 500,000 Exp
2 Dry Land Dragon Boat  3ថ្ងៃ
3 BaBao Rice Dumpling
4  Dumpling
5 Dumpling
6 BaBao Rice Dumpling

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១២ ឧសភា ២០១៧