នៅក្នុងខេត្តQuanZhouសព្វថ្ងៃនេះ ត្រូវបានបិសាចអាក្រក់ពីនាក់គ្រប់គ្រង ពួកវាបានបញ្ជាកូនចៅរបស់ពួកវាអោយមកអុកឡុកប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះ ប្រជាជនទាំងអស់គឺរស់នៅដោយភាពភិតភ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហើ់យបើនូវបន្តអោយពួកវាក្អេងក្អាងយ៉ាងនេះទៀត មិនយូរប៉ុន្មានទេ ខេត្តផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវពួកវាគ្រប់គ្រងបានដែរ។​ ដូច្នេះ អ្នកក្លាហាននៅក្នុងពិភពគុនទាំងអស់ត្រូវចូលរួលកំចាត់បិសាចទាំងនេះអោយអស់ពីQuanZhou។ ជានេះទៅទៀត ​អ្នកកំសាន្ត​អាច​សន្សំ​Obscurant Fragment​ដែលបានមកពីការ​កម្ចាត់​Boss​ ឬ​​ បើក​ហិប​ដើម្បី​ប្តូរយក​ Hong Huang Cloak ​និង​ Hong Huang Token​​បាន។

I-រយះពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី១១  ខែ​ មេសា ​និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី​១៦  ខែឩសភា ឆ្នាំ ២០១៧
 • Small Boss ចេញ ២៤ម៉ោង
 • Big Boss ចេញ៖ ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ និង​ ម៉ោង ២០ ប៉ុណ្ណោះ។

II-ការប្រហារBoss

 1. Small Bossមាន​៤ គឺ៖ Wooden Monster, Stone Puppet, Tian Yin Blood Guard, Authorities Pan Long Zhu.

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ៤០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Small Boss ចេញក្នុងទីតាំង North of QuanZhou[​​​​​​179/196], [179/196], [194/192], [193/195], [184/183], [188/196]។
 • Small Boss នឹងកើតឡើង១០នាទីម្តងក្រោយពេលសម្លាប់។
 • នៅពេលកម្ចាត់បិសាចតូចនឹងមានធ្លាក់Tian Yin Treasure Chest ចំនួន២០០ ហិបស្ថិតនៅរយៈពេល៥នាទី។
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Tian Yin Treasure Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានLevelយ៉ាងតិច៤0 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក Tian Yin Treasure Chest
 • តួអង្គត្រូវប្តូរទៅជាBattle Modeឬ PK Modeទើបអាចរើសហិបបាន
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកTian Yin Treasure Chestម្តង។

*បញ្ជាក់៖

 • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់បិសាចតូចណាមួួួយចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*500 +2 Obscurant Fragment + 100 Tian Yin Box

*ចំណាំ៖ 

 • Small Boss ចេញម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមទីតាំងខាងលើ។
 • ពេលSmall Boss កើតឡើងគឺគ្មានការប្រកាសទេ។

​​​​​​​​​     2. Big Boss មាន២ គឺ៖ Hong Yin Leader និង Evil Luo Fei។

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ៤០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Boss ចេញនៅថ្ងៃម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់មួួយ និង ម៉ោង ២០ មួយ។
 • ទីតាំង North of QuanZhou [189/191]
 • Bossស្ថិតនៅរយៈពេល ១៨០នាទី
 • Boss នេះមិនធ្លាក់ហិបឡើងក្រោយពេលសម្លាប់

*បញ្ជាក់

 • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់Hong Yin Leaderចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*2000 +20 Obscurant Fragment + 500 Tian Yin Box + Tian Yin VIP Horse Card។
 • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់Evil Luo Feiចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*2000 +20 Obscurant Fragment + 500 Tian Yin Box + Tian Yin VIP Treasure។

III. រង្វាន់

 • រង្វាន់​ពី​ការ​រើស​Tian Yin Treasure Chest ​មាន​ ២​ របៀប​៖
 • របៀប​ទី​១៖ ការ​រើស​យក​ធម្មតា​នឹង​ទទួល​Exp: Lv. x Lv.x 10 ព្រមទាំង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ការ​រើស​យក​ធម្មតា​
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation
2 1 School contribution
3 5 Practice Point
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shards
7 Meteorite Irons
8 5 Copper
9 Tian Yin Box
 • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់Tian Yin Silver Key នឹងទទួលបាន150,000exp+ Tian Yin Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ក្នុង​ករណី​រើស​យកប្រើTian Yin Silver Key
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 School contribution
2 1 School Reputation
3 10 overload token
4 10 Practice point
5 1 Gold
6 Gaia Bag  15
7 Flower Jade Bag  15
8 Regen Bage  15
9 Original Aura Rock Lv.5
10 Original Aura Rock Lv.6
11 Dra.Board【H. Lv1】
12 Pnx. Board【C. Lv1】
13 Tgr. Board【B. Lv1】
14 Meteorite Shards
15 Meteorite Irons
16 Laifu treasure (Moon)*1  15
17 Laifu treasure (Sunny)*1
18 Gold Bag
19 Experience bag
20 Immortal Pill  15
21 Merit Badge  15
 • ក្នុង​ករណី​រើស​យក​គ្រប់​ចំនួន​ ៥០​​ ដង​
ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ ៥០​ ដង
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Gold bag 15
2 Experience bag 15
3 Original Aura Rock Lv.6
4 Dra. Board【H. Lv2】
5 Pnx. Board【C. Lv2】
6 Tgr. Board【B. Lv2】
7 Laifu treasure (Sunny)
8 Door division collection
9 Limbo collection pie
10 God weapon secret lv 80  15
11 God armor secret lv 80  15
12 God weapon secret lv 90  15
13 God armor secret lv 90  15
14 Tian Yin Treasure  7
 • បញ្ជាក់​៖ ពេលរើសចាប់ពី១០០ដង ឡើងក្នុងមួួយថ្ងៃ អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ​ អាច​ទទួល​បាន​តែ​រង្វាន់​ប៉ុណ្ណោះ​។

IV. ការបើកTian Yin Box:

 • ដើម្បីធ្វើការបើកTian Yin Box បានយើងត្រូវមានTian Yin Gold Keyដែលមានលក់នៅ​Imperial​ Street.​​
 • ពេលប្រើTian Yin Gold Keyបើកហិបនឹងទទួលបាន380,000 expនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Original Aura Rock Lv.6
2 Original Aura Rock Lv.7
3 One Monster Soul_Pea*1
4 Gold Bag 15
5 Exp Bag 15
6 Gold Horn
7 5 Gold
8 Overload Token *50
9 Overload Token *500
10 Laifu (Sunny) *1
11 Laifu (Sunny) *10
12 Flower Box[H. Lv1] 15
13 Flower Box[C.Lv1] 15
14 Flower Box[B.Lv1] 15
15 Merit Badge 15
16 Hero Invitation Card 15
17 Fantasy Star Ticket 15
18 Taixu Fruit *1 15
19 Back Scale 15
20 Obscurant Fragment*1
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Limbo Collection Piec
2 1 Door Division Collection Piec
3 Flower Box[H.Lv2]  15
4 Flower Box[C.Lv2] 15
5 Flower Box[B.Lv2] 15
6 Flw.Board [J lv2]
7 Laifu (Sunny)*1
8 Brilliant Start
9 Glory Start
10 Big Ginseng Fruit 15
11 Fight Soul  15
12 Meteoric Rune  15
13 Original Aura Rock Lv 7
14 Tian Yin Horse Card  7
15 Obscurant Fragment * 10

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 • Tian Yin Silver Key អាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់New Year Banquet។
 • Obscurant Fragment អាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្តូរយក Hong Huang Token និង Cloak។