ដើម្បីសំដែងការសុំទោសដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងឡាយដោយ​សារ​បញ្ហាMilitary និង បិទserver បណ្តោះអាសន្នក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំការសងមួយដល់អ្នកកម្សន្តទាំងអស់។ ដំណ់រការនោះមានដូចខាងក្រោម៖

I. ការសង​ Military

  • រយៈពេល៖ ពីថ្ងៃទី ២០​ មិនា រហូតដល់ 26​ មិនា
  • ដំណើរការ៖​ អ្នកកំសាន្តទៅជួបនឹងPrize Officer នៅBianJing យក​ពាក្សដូចខាងក្រោម៖

 

*ចំណាំ៖ តួអង្គដែលមានMerit ទើបអាចធ្វើការប្តូរបាន។

           – ក្នុងកំឡុងពេលការសងនេះ តួ​អង្គ​មួយ​អាច​ប្តូរ​បាន​តែ​៤​ ដង​ប៉ុណ្តោះ។

II. ការសងដោយបិទserver បណ្តោះអាសន្ន

  • រយៈពេល៖ ពីថ្ងៃទី ២០​ មិនា រហូតដល់ 26​ មិនា
  • ដំណើរការ៖​ អ្នកកំសាន្តទៅជួបនឹងPrize Officer នៅBianJing យក​ពាក្សដូចខាងក្រោម៖

 

  • សំណង៖

– លើកទី1៖ Exp: Lv x Lv x 800 + White Leopard ( 15 ថ្ងៃ)

– លើកទី2៖ Exp: Lv x Lv x 800

– លើកទី3៖ Exp: Lv x Lv x 800

– លើកទី4៖ Exp: Lv x Lv x 800

– លើកទី5៖ Exp: Lv x Lv x 800

– លើកទី6៖ Exp: Lv x Lv x 800

–  លើកទី7៖ Exp: Lv x Lv x 800 + Abduction Moon Rabbit (15 ថ្ងៃ)

*ចំណាំ៖ ក្នុងកំឡុងពេលការសងនេះ តួ​អង្គ​មួយ​អាច​ប្តូរ​បាន​តែ​១ ​ដង​ប៉ុណ្តោះក្នុង១ថ្ងៃ។