បុណ្យ​សែន​ឆេង​ម៉េង​បាន​មក​ដល់​ ឆ្នាំ​នេះ​សេវាកម្ម​និស្ស័យ​ដាវ​ទេវ​បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសេសេ​ជាច្រ់ើន​ដើម្បី​អោយ​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​រដូវកាល​នេះ​។ នៅ​ក្នុ​ង ​versionថ្មី​នេះ ​យើង​បាន​បន្ថែ​មនូវItem​ពិសេសៗ​​ និង​សត្វ​ជិះ​មួយ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​។​ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។​